Rezultatet e Anketës së Ekonomive Bujqësore (AEB), 2015

  • 04/10/2016

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar rezultatet e Anketës së Ekonomive Bujqësore (AEB) për vitin 2015.

Ky publikim ofron të dhëna për shfrytëzimin e tokës bujqësore, kulturat bujqësore, blegtorinë, inputet bujqësore (plehrat minerale, organike, pesticidet) dhe shpenzimet në ekonomitë bujqësore.

Rezultatet e kësaj ankete tregojnë se në Kosovë sipërfaqja e shfrytëzuar e tokës bujqësore është 410 478.8 hektarë (përfshirë tokën e përbashkët). Nga gjithsej sipërfaqja e shfrytëzuar e tokës bujqësore, pjesa më e madhe i përket: livadheve dhe kullosave (përfshirë tokën e përbashkët) me 52.7 %; si dhe tokës së punueshme, ku arat marrin pjesë me 45.2 %, kulturat shumëvjeçare (pemët, vreshtat, fidanet) 2.0% dhe kopshtet 0.1 %.

Nga gjithsej tokë e punueshme – ara (185 385.5 ha), pjesa më e madhe është me drithëra 134 886.3 ha (72.8 %); bimë foragjere me 28 472.4 ha (15.4 %); perime me 7 859.2 ha (4.2%); patate 3 352.8 ha (1.8%); bishtajore 3 098.1 ha (1.7%) dhe kultura të tjera 7 732.3 ha (4.2%).

Sipërfaqe e ujitur, të paktën një herë gjatë periudhës referuese të anketës, është 20 456 ha. Kurse, gjithsej sipërfaqja e trajtuar me pesticide është 115 083 ha.

Sipas rezultateve të AEB 2015, numri i gjedheve është 258 505 krerë; i deleve është 198 703 krerë; i dhive është 30 393 krerë; i derrave është 44 149 krerë; i njëthundrakëve (kuaj, mushka, gomarë) është 2 577 krerë; i shpezëve (pula, qura, rosa dhe pata) është 2 576 167 krerë; dhe gjithsej numri i koshereve të bletëve është 157 005.

Metodologjia dhe standardet e aplikuara në AEB 2015 (përkufizimet – definicionet, pyetësori, dhe udhëzuesi) janë të harmonizuara me rekomandimet e Eurostatit.

 

Për më shumë informata, lidhur me publikimin “Anketa e Ekonomive Bujqësore 2015”, vizitoni: http://ask.rks-gov.net/sq/