Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë, TM1 2018

  • 30/04/2018

Në tremujorin e parë të vitit 2018 janë regjistruar 2 556 ndërmarrje

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Repertorin Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë, TM1 2018”

Në tremujorin e parë të vitit 2018 (TM1 2018) gjithsej janë regjistruar 2 556 ndërmarrje.

Krahasuar me tremujorin paraprak, TM4 2017, kishte një rritje për 33.1% të ndërmarrjeve të regjistruara.

Kurse, krahasuar me tremujorin e njëjtë të vitit të kaluar (TM1 2017), kishte një rënie për 10.3% të ndërmarrjeve të regjistruara.

Aktivitetet ekonomike më të preferuara gjatë këtij tremujori ishin: tregtia me 722 ndërmarrje të regjistruara (28.2%); prodhimi me 316 ndërmarrje të regjistruara (12.4%); ndërtimtaria me 266 ndërmarrje të regjistruara (10.4%); akomodim dhe aktivitete të shërbimeve me ushqim me 247 ndërmarrje të regjistruara (9.7%); aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike 204 ndërmarrje të regjistruara (8.0%); ndërsa aktivitetet e tjera marrin pjesë në shkallë më të vogël.

Kategoria e numrit të të punësuarve nga 1 deri 4 përbën 2 462 ndërmarrje të regjistruara ose 96.3%; kategoria me 5 deri 9 të punësuar me 57 ndërmarrje të regjistruara (2.2%); me 10 deri në 19 të punësuar ishin 24 ndërmarrje të regjistruara (0.9%); me 20 deri 249 të punësuar ishin 13 ndërmarrje të regjistruara (0.5%). Ndërsa, në kategorinë 250+ të punësuar nuk ka asnjë ndërmarrje të regjistruara gjatë këtij tremujori.

Sa i përket shtrirjes gjeografike të ndërmarrjeve të regjistruara në nivel të komunave, ashtu si në çdo tremujor, mbizotëron Prishtina me 705 ndërmarrje të regjistruara (27.6%); Ferizaj me 224 ndërmarrje të regjistruara (8.8%); Prizreni me 208 ndërmarrje të regjistruara (8.1%); Peja me 147 ndërmarrje të regjistruara (5.8%); Gjilani me 144 ndërmarrje të regjistruara (5.6%); dhe Gjakova me 113 ndërmarrje të regjistruara (4.4%). Ndërsa, komunat e tjera kanë numër më të vogël të ndërmarrjeve të regjistruara në këtë tremujor.