Përdorimi i Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TIK) në Ndërmarrje, 2020

  • 16/11/2021

Përdorimi i mediave sociale prin nëpër ndërmarrje ekonomike

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon të dhënat e Anketës për Përdorimin e Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TIK) në Ndërmarrje për vitin 2020

Në vitin 2020, Anketa TIK është zhvilluar kryesisht në ndërmarrjet me 10 e më shumë të punësuar. Këtë vit, për qëllime studimi janë përdorur edhe ndërmarrjet me 5-9 të punësuar.

Sipas rezultateve në nivel të anketës, ndërmarrjet që kanë përdorur kompjuterin për qëllime punë gjatë vitit 2020, përfaqësojnë 94.8%. Derisa, 93.1% e ndërmarrjeve e kanë përdorur internetin për qëllime pune.

Shpejtësia maksimale për shkarkim dokumentesh me >= 30Mbit/s deri <100Mbit/s, ishte në 60% të tyre, e pasuar nga shpejtësia >= 10Mbit/s deri <30Mbit/s, që ishte më e përdorur nga ana e ndërmarrjeve me rreth 29%.

Nga ndërmarrjet e anketuara, 54.9% prej tyre kanë web-faqe, ndërsa 91.7% e ndërmarrjeve i përdorin mediat sociale.

Nga ndërmarrjet e anketuara, 22.3% e tyre kanë realizuar shitje përmes web-faqes, ose ndonjë aplikacioni tjetër përmes kompjuterit. Ndërsa, 11.3% e tyre kanë realizuar blerje përmes web-faqes, ose ndonjë aplikacioni tjetër përmes kompjuterit.