Llogaritë Qeveritare, TM3 2022

  • 02/12/2022

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon Llogaritë Qeveritare në bazë tremujore (TM3 2022). Ky publikim paraqet pasqyrën e të hyrave dhe shpenzimeve qeveritare brenda kësaj periudhe.

Gjithsej të hyrat e Qeverisë së Përgjithshme në TM3 2022 ishin 697,5 milion Euro, ndërsa të hyrat në TM3 2021 ishin 673,9 milion Euro.

Pjesën më të madhe te të hyrave e përbëjnë tatimet në produkte, të cilat paraqesin 78% të totalit të të hyrave, tatimet rrjedhëse në të ardhura 14%, pagesat për prodhimet jo-tregtare 4%, transfertat e tjera aktuale 3%, ndërsa pjesa e mbetur është shpërndarë në kategori tjera të të hyrave.

Gjithsej shpenzimet e Qeverisë së Përgjithshme në TM3 2022 ishin 615,9 milion Euro, ndërsa shpenzimet në TM3 2021 ishin 526,9 milion Euro.

Pjesën më të madhe të shpenzimeve e përbëjnë kontributet sociale dhe përfitimet me 24%, kompensimi i punëtorëve me 23%, subvencionet 23%, konsumi i ndërmjetëm 13%, ndërsa pjesa e mbetur e shpenzimeve është shpërndarë në kategori tjera të shpenzimeve.