Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP), TM4 2019

  • 06/03/2020

Nxjerrja e xehes së metalit me rënien më të madhe të prodhimit në TM4 2019

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon Indeksin e Çmimeve të Prodhimit për tremujorin e katërt (TM4) 2019

Indeksi i tërësishëm i çmimeve të prodhimit në Kosovë pësoj rënie për (-0.6%) ndërmjet  TM3 2019 dhe TM4 2019. Rënie më të mëdha sipas degëve të veprimtarive ekonomike vërehen te: nxjerrja e xehes së metalit (-5.9%); prodhimi i metaleve (-1.4%); energjia elektrike, gazi, avulli dhe furnizimi me ajër të kondicionuar (-0.8%); prodhimi i produkteve minerale jometalike (-0.7%); prodhimi i produkteve kimike (-0.7%); prodhimi i produkteve të fabrikuara metalike, përveç makinerisë dhe pajisjeve (-0.6%); prodhimi i produkteve të gomës dhe të plastikës (-0.6%); përpunimi i produkteve ushqimore (-0.5%); dhe prodhimi i lëkurës dhe produkteve prej saj (-0.1%).

Rënia u neutralizua me ngritjen e çmimeve te: prodhimi i mjeteve motorike të (transportit), rimorkiove dhe gjysmërimorkiove (8.1%); prodhimi i drurit dhe i produkteve të drurit dhe të tapës, përveç mobilieve: prodhimi i artikujve nga kashta dhe materialeve të gërshetuara – thurëse (2.2%); prodhimi i pajisjeve elektrike (1.0%); prodhimi i letrës dhe i produkteve prej saj (1.0%); dhe prodhimi i mobilieve (0.2%).

Ndërkaq, krahasuar TM4 2019 me TM4 2018, çmimet e prodhimit u ulën në një mesatare prej (-0.1%). Rënie më të mëdha sipas degëve të veprimtarive ekonomike vërehen te: nxjerrja e xehes së metalit (-19.6%); prodhimi i produkteve kimike (-3.1%); prodhimi i lëkurës dhe i produkteve prej saj (-2.1%); energjia elektrike, gazi, avulli dhe furnizimi me ajër të kondicionuar (-1.5%); grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë (-1.2%); prodhimi i pijeve (-0.1%); dhe prodhimi i metaleve (-0.1%).

Rënia u neutralizua nga ngritja e çmimeve te: prodhimi i mobilieve (3.9%); prodhimi i mjeteve motorike të (transportit), rimorkiove dhe gjysmërimorkiove (3.5%); prodhimi i produkteve minerale jometalike (2.7%); prodhimi i pajisjeve elektrike (1.3%); prodhimi i drurit dhe i produkteve të drurit dhe të tapës, përveç mobilieve: prodhimi i artikujve nga kashta dhe materialeve të gërshetuara – thurëse (1.1%); përpunimi i produkteve ushqimore  (0.8%); prodhimi produkteve të gomës dhe të plastikës (0.8%); prodhimi i letrës dhe produkteve prej saj (0.6%); dhe prodhimi i produkteve të fabrikuara metalike, përveç makinerisë dhe pajisjeve (0.2%).