Indeksi i Çmimeve të Inputeve në Bujqësi, TM1 2023

  • 11/05/2023

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon Indeksin e Çmimeve të Inputeve në Bujqësi për tremujorin e parë (TM1 2023) ( 2015 =100)

ASK-ja ka bërë ndërrimin e vitit bazë të indeksit nga 2010=100 në 2015=100 sipas metodologjisë së Eurostat-it.

Ky publikim është i bazuar në çmimet e inputeve bujqësore të grumbulluara në Kosovë. Grumbullimi i çmimeve është kryer në barnatoret bujqësore, farmacitë veterinare, në kompani, tregje dhe vende të tjera, ku çmimet e inputeve bujqësore janë në dispozicion. Disa çmime të inputeve bujqësore janë marrë nga çmimet e konsumit (IHÇK) në ASK.

Prodhimet që krijojnë bazë për Indeksin e Çmimeve të inputeve janë të ndara në dy grupe kryesore: Mallrat dhe shërbimet aktualisht të konsumuara në bujqësi (Input 1) dhe Mallrat dhe shërbimet që kontribuojnë në investimet në bujqësi (Input 2). Brenda grupit Input 1, çmimet grumbullohen sipas grupeve në vijim: farëra dhe material mbëltues, energji, vajra, plehra dhe përmirësues të tokës, produkte për mbrojtjen e bimëve dhe pesticide, shpenzime për veterinari, lëndë për ushqimin e kafshëve, mirëmbajtje e materialeve, mirëmbajtje e ndërtesave, si dhe mallra dhe shërbime të tjera. Kurse, sa i përket Input 2, çmimet grumbullohen për materiale (makineri dhe pajisje të tjera), ndërtesa të tjera (ndërtesat jo-rezidente të fermës, punë të tjera, përveç përmirësimit të tokës). 

Në TM1 2023, indeksi i Input 1 ka rritje për 4.48%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022. Kurse, indeksi i Input 2 ka rritje për 8.13%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022.

Ndërkaq, Indeksi i përgjithshëm i inputeve (Input 1 + Input 2) ka rritje për 6.10%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022.