Indeksi i Çmimeve të Inputeve dhe Çmimet në Bujqësi, TM3 2019

  • 14/11/2019

Rritet indeksi i inputeve bujqësore në TM3 2019

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Indeksin e Çmimeve të Inputeve në Bujqësi“ për tremujorin e tretë (TM3 2019) ( 2015 =100)

ASK-ja ka bërë ndërrimin e vitit bazë të indeksit nga 2010=100 në 2015=100 sipas metodologjisë së Eurostat-it.

Ky publikim është i bazuar në çmimet e inputeve bujqësore të grumbulluara në Kosovë. Grumbullimi i çmimeve është kryer në barnatoret bujqësore, farmacitë veterinare, në kompani, tregje dhe vende tjera ku çmimet e inputeve bujqësore janë në dispozicion. Disa çmime të inputeve bujqësore janë marrë nga çmimet e konsumit (IHÇK) në ASK.

Prodhimet, që krijojnë bazë për indeksin e çmimit të inputeve janë të ndara në dy grupe kryesore: Mallrat dhe shërbimet, aktualisht të konsumuara në bujqësi (Input 1); dhe Mallrat dhe shërbimet që kontribuojnë në investimet në bujqësi (Input 2). Brenda Input 1, çmimet grumbullohen sipas grupeve në vijim: farëra dhe material mbëltues, energji, vajra, plehra dhe përmirësues të tokës, produkte për mbrojtjen e bimëve dhe pesticide, shpenzime për veterinari, lëndë për ushqimin e kafshëve, mirëmbajtje e materialeve, mirëmbajtje e ndërtesave, si dhe mallra dhe shërbime të tjera. Sa i përket Input 2, çmimet grumbullohen për materiale (makineri dhe pajisje të tjera), ndërtesa dhe të tjera (ndërtesa jo-rezidente të fermës, punë të tjera, përveç përmirësimit të tokës). 

Në tremujorin e tretë të vitit 2019, indeksi i Input 1 ka rritje për 2.6%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2018. Kurse, indeksi i Input 2 ka rritje për 8.6%.

Ndërkaq, Indeksi i përgjithshëm i inputeve (Input I+Input II) ka rritje për 5.4%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2018.