Disa Fakte mbi Mjedisin, 2017- 2018

  • 21/03/2019

Vlera shumë tё larta tё pluhurit nё formё PM 10 dhe PM2.5 në vitin 2018

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka nxjerrë publikimin “Disa Fakte mbi Mjedisin” për vitin 2018

Publikimi “Disa Fakte mbi Mjedisin” synon të kontribuojë në krijimin e një informacioni të qëndrueshëm mbi gjendjen e mjedisit në Kosovë.

Ky publikim jep informacion rreth treguesve ekonomiko-socialë, treguesve të energjisë, të bujqësisë dhe pylltarisë, të transportit hekurudhorë, dhe treguesve të ajrit.

Kështu, sipas këtij publikimi te treguesit ekonomiko-socialë: numri i përgjithshëm i popullsisë rezidente në Kosovë në vitin 2017 ishte 1.798.506 banorë; dy të tretat e popullsisë së Kosovës është në moshë pune (15-64 vjeç); ku 58.3% e tyre nuk janë ekonomikisht aktivë; nga 41.7% e popullsisë ekonomikisht aktive, 50.5% janë të papunë. Të punësuarit në bujqësi në vitin 2017 ishte ngritur në 5%.

Te treguesit për energji: Sasia e thëngjillit në dispozicion për vitin 2017 ishte 1 447.85 tonë; derisa në tremujorin e katërt (TM4) të vitit 2018, prodhimi i thëngjillit ka qenë 1 928.4 mijë tonë.

Te treguesit e bujqësisë: Gjithsej sipërfaqja e shfrytëzuar e tokës bujqësore në vitin 2017 ishte 416.072,33 hektarë; Livadhe dhe kullosa (përfshirë tokën e përbashkët) 218 314,30 ha ose (52.5%); ndërsa tokë e punueshme – ara ishin 186 954,16 ha ose 44.9%).

Te treguesit e pylltarisë: Gjithsej sipërfaqja pyjore është 464,800 ha ose 42% e sipërfaqes së përgjithshme të Kosovës. Pyjet gjetherënëse përfaqësojnë 90% të pyjeve të Kosovës dhe janë të dominuara nga dushqet dhe ahu. Kurse, pyjet halore mbulojnë rreth 7% të pyjeve dhe janë të dominuar nga pisha, bredhi dhe hermoqi.

Te treguesit e transportit hekurudhor: në vitin 2017 numri i pasagjerëve ka qenë 156 mijë; numri i fluturimeve nga Aeroporti i Prishtinës në TM1 2018 ishte 1 560, ose 13.70% më shumë se në  tremujorin e njëjtë të vitit të kaluar (TM1 2017).

Te treguesit e ajrit: vlerat mesatare mujore të PM2.5, gjatë periudhës janar-dhjetor 2017, bazuar në të dhënat e IHMK, kishte tejkalime të theksuara të VML për PM2.5. Kurse, gjatë vitit 2018 ka pasur vlera shumë tё larta tё pluhurit nё formё PM 10 dhe PM2.5 nё disa lokalitete të vendit.