Buletini tremujor TM4-2016

  • 31/01/2017

 Agjencia e Statistikës së Kosovës (ASK) ka publikuar Buletinin tremujor  TM4-2017.

Buletini tremujor TM4-2017 është ndër botimet më të veçanta dhe gjithëpërfshirëse të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Në këtë publikim përmblidhen shumë të dhëna të rëndësishme statistikore, në seri të ndryshme kohore, që kanë të bëjnë me Kosovën.

Informacionet statistikore, që janë paraqitur në Buletinin tremujor TM4-2017, janë përgatitur në bazë të eksperiencës, bashkëpunimit me shfrytëzuesit dhe gatishmërisë së departamenteve të ASK-së, për t’iu përgjigjur në kohë dhe me cilësi kërkesave të përdoruesve.


Për më shumë informata, lidhur me Buletinin tremujor  TM4-2017, vizitoni: http://ask.rks-gov.net/media/2799/buletini-janar-2017.pdf