Buletini Tremujor, TM3 2016

  • 31/10/2016

Agjencia e Statistikës së Kosovës (ASK) ka publikuar Buletinin tremujor TM3 2016.

Buletini tremujor TM3 2016 është ndër botimet më të veçanta dhe gjithëpërfshirëse të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Në këtë publikim përmblidhen shumë të dhëna të rëndësishme statistikore, në seri të ndryshme kohore, që kanë të bëjnë me Kosovën.
 
Informacionet statistikore, që janë paraqitur në Buletinin tremujor TM3 2016, janë përgatitur në bazë të eksperiencës, bashkëpunimit me shfrytëzuesit dhe gatishmërisë së departamenteve të ASK-së, për t’iu përgjigjur në kohë dhe me cilësi kërkesave të përdoruesve.


Për më shumë informata, lidhur me Buletinin tremujor TM3 2016, vizitoni: http://ask.rks-gov.net/sq/agjencia-e-statistikave-te-kosoves/te-pergjithshme/buletini-tremujor