Buletini Tremujor, TM2 2017

  • 31/07/2017

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Buletinin tremujor TM2 2017

Buletini tremujor TM2 2017 është ndër botimet më të veçanta dhe gjithëpërfshirëse të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Në këtë publikim përmblidhen shumë të dhëna të rëndësishme statistikore, në seri të ndryshme kohore, që kanë të bëjnë me Kosovën.
 
Informacionet statistikore, që janë paraqitur në Buletinin tremujor TM2 2017, janë përgatitur në bazë të eksperiencës, bashkëpunimit me shfrytëzuesit dhe gatishmërisë së departamenteve të ASK-së, për t’iu përgjigjur në kohë dhe me cilësi kërkesave të përdoruesve.