Bruto Produkti Vendor (BPV), TM4 2016

  • 06/04/2017

BPV në TM4 të vitit 2016 shënon rritje reale për 3.0% në krahasim me TM4 të vitit 2015.
Rritja reale e BPV-së sipas aktiviteteve ekonomike është si vijon: Aktivitetet financiare dhe të sigurimit (23.5%); furnizimi me energji elektrikë, ujë dhe trajtimi i mbeturinave (10.7%); hotelet dhe restorantet (10.5%); bujqësia, gjuetia dhe pylltaria (9.2%); industria nxjerrëse (8.5%); tregtia me shumicë dhe pakicë (6.7%); transporti dhe magazinimi (3.8%); afarizmi me pasuri të patundshme (1.5%); dhe ndërtimtaria (0.7%).
Ndërsa, rënie reale kishte te: administrimi publik (1.4%); industria përpunuese (2.8%); dhe shërbimet e tjera (15.6%).
BPV-ja sipas qasjes së shpenzimeve ka pasur rritje te: eksporti i mallrave dhe shërbimeve (11.1%); formimi i bruto kapitalit (8.3%); importi i mallrave dhe shërbimeve (3.5%); dhe te shpenzimet e konsumit final të ekonomive shtëpiake dhe institucionet jopërfituese në shërbim të ekonomive shtëpiake (IJPSHESH) (1.4%).
Ndërsa, rënie reale kishte te shpenzimet e konsumit final të Qeverisë (2.2%).
Për më shumë informata, lidhur me Bruto Produktin Vendor për TM4 2016, vizitoni: http://ask.rks-gov.net/media/3170/bpv-tm4-2016-shq.pdf

Qasje në të dhëna të detajuara përmes platformës ASKDATA: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sq/askdata/