Bruto Produkti Vendor (BPV) sipas aktiviteteve ekonomike dhe me qasjen e shpenzimeve, 2015

  • 03/11/2016

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Bruto Produktin Vendor” (BPV) për për vitin 2015, sipas aktiviteteve ekonomike dhe me qasjen e shpenzimeve, bazuar në ESA2010.

BPV-ja me çmime aktuale në vitin 2015 ishte 5 miliardë e 807 milionë Euro. Rritja reale në vitin 2015 në krahasim me vitin 2014, ishte 4.1%. Ndërsa, BPV-ja për kokë banori për vitin 2015 ishte 3 277 Euro.

Rritje reale në vitin 2015 kishte në këto aktivitete ekonomike: Furnizim me ujë 18.02%; aktivitetete financiare dhe të sigurimit, 17.43%; ndërtimtari, 15.76%; aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike, 14.59%; furnizim me energji elektrike dhe me gaz, 10.41%; shërbime të tjera, 10.36%; transport dhe magazinim, 7.22%; informim dhe komunikim, 6.57%;  industri përpunuese, 4.84%; shëndetësi dhe aktivitete të punës sociale, 4.01%; tregti me shumicë dhe pakicë, riparim i automjeteve dhe motoçikletave, 3.71%; hotele dhe restorante, 2.45%; art, zbavitje dhe rekreacion, 1.73%; edukim, 1.51%; të tjera, 0.10%.

Ndërsa, rënie kishin këto aktivitete: bujqësi, gjueti, pylltari dhe peshkim, me (-4.1%); administrim publik dhe i mbrojtjes dhe sigurim i detyrueshëm social me (-13.7%).

Ndërkaq, rritja reale sipas komponentëve kryesorë të BPV-së, me qasjen e shpenzimeve për vitin 2015 ishte si vijon: Formimi i bruto kapitalit fiks, 12.1%; shpenzimet e konsumit final të ekonomive shtëpiake, 3.8%; importi i mallrave dhe shërbimeve, 3.6%; eksporti neto i mallrave dhe shërbimeve, 2.5%.
  
Ndërsa, rënie kishin këto aktivitete: shpenzimet e konsumit final të Qeverisë (-6.5%); dhe eksporti i mallrave (-2.6%).

 
Për më shumë informata lidhur me “Bruto Produktin Vendor (BPV) për vitin 2015, sipas aktiviteteve ekonomike dhe me qasjen e shpenzimeve, vizitoni: http://ask.rks-gov.net/sq/agjencia-e-statistikave-te-kosoves/ekonomi/llogarite-kombetare-bpv

Për Bruto Produkti Vendor (BPV) sipas aktiviteteve ekonomike dhe me qasjen e shpenzimeve, 2015, shih ASKDATA:

undefined