Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit, TM3 2021

  • 23/12/2021

Rritje reale e BPV-së tremujore

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), ka publikuar të dhënat e Bruto Produktit Vendor (BPV) për tremujorin e tretë (TM3) të vitit 2021

sipas aktiviteteve ekonomike dhe me qasjen e shpenzimeve, me çmime aktuale dhe me çmime të vitit paraprak.

BPV-ja në TM3 2021 shënon rritje reale për 14.53%, krahasuar me tremujorin e njëjtë të vitit paraprak.

Aktivitetet ekonomike, që kishin rritje në këtë tremujor ishin: tregtia me shumicë dhe me pakicë, riparimi i automjeteve dhe motoçikletave, transporti dhe magazinimi, aktivitetet e akomodimit dhe shërbimit ushqimor (35.30%); aktivitetet shkencore, profesionale dhe teknike, aktivitetet e shërbimeve administrative dhe mbështetëse (10.90%); artet, argëtimi dhe çlodhja, aktivitetet e prodhimit të mallrave të familjeve për përdorim të vet dhe shërbime të tjera (7.43%); aktivitetet financiare dhe të sigurimit (5.83%); informacioni dhe komunikimi (4.25%); industria nxjerrëse dhe përpunuese; energjia elektrike, gazi, avulli dhe furnizimi me ajër; furnizimi me ujë; aktivitetet e trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave, rehabilitimit  (3.62%); bujqësia, pyjet dhe peshkimi (2.03%); administrata publike, sigurimi social, arsimi dhe shëndetësia (1.53%); aktivitetet e pasurive të paluajtshme (1.40%).

Aktiviteti ekonomik, që shënoi rënie reale në këtë tremujor ishte: Ndërtimtaria (-4.12%); ndërsa, rritja nominale për këtë aktivitet ishte 19.07%, i ndikuar nga inflacioni.

Komponentët e BPV-së sipas metodës së shpenzimeve, që kishin rritje ishin: eksporti i mallrave dhe shërbimeve (147.42 %); importi i mallrave dhe shërbimeve (44.39%); shpenzimet e konsumit final (1.84%); dhe Formimi i bruto kapitalit (0.14%).