Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit, TM3 2017

  • 28/12/2017

BPV në TM3 të vitit 2017 shënon rritje reale për 4.4% krahasuar me TM3 2016

Agjencia e Statitsikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Bruto Produktin Vendor (BPV) për tremujorin e tretë (TM3) 2017, sipas aktiviteteve ekonomike dhe me qasjen e shpenzimeve me çmime aktuale dhe konstante

BPV në TM3 të vitit 2017 shënon rritje reale për 4.4% në krahasim me TM3 të vitit 2016.

Rritja reale e BPV-së sipas aktiviteteve ekonomike është si vijon: Furnizimi me energji elektrike, ujë dhe trajtim të mbeturinave (3.1%); aktivitetet financiare dhe të sigurimit (25.6%); ndërtimtaria (9.6%); transporti dhe magazinimi (7.48%); industria nxjerrëse (6.3%); tregtia me shumicë dhe pakicë (7.6%); hotelet dhe restorantet (4.05%); bujqësia, gjuetia dhe pylltaria (3.34%); industria përpunuese (6.3%); dhe afarizmi me pasuri të patundshme (2.01%).

Ndërsa, rënie reale kishte në të dhënat e administrimit publik (1.68%).

BPV-ja sipas qasjes së shpenzimeve ka pasur rritje në: eksportin e mallrave dhe shërbimeve (29.39%); formimin e bruto kapitalit (8.83%); dhe në importin e mallrave dhe shërbimeve (6.72%).

Ndërsa, rënie reale kishte te shpenzimet e konsumit final të ekonomive shtëpiake dhe institucionet jopërfituese në shërbim të ekonomive shtëpiake (IJPSHESH) (7.65%); shpenzimet e konsumit final të Qeverisë (1.35%), krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.