Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN), 2020

  • 30/11/2021

Prin tregtia me numrin e të punësuarve

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar rezultatet e Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve (ASN) për vitin 2020

Ky publikim me të dhënat që ofron, synon të paraqesë disa nga treguesit ekonomikë sipas strukturës së veprimtarive ekonomike.

Sipas rezultateve të dala nga ky publikim, rezulton se sipas sektorëve ekonomikë, numri më i madh i ndërmarrjeve i takon: tregtisë me 16 614 ndërmarrje, ose shprehur në përqindje 41.5%; aktiviteteve të shërbimeve të tjera me 7 840  ndërmarrje, ose 19.6%; industrisë përpunuese (prodhimit) me 5 357 ndërmarrje, ose 13.4%; akomodimit dhe aktiviteteve të shërbimeve me ushqim me 3 915 ndërmarrje, ose 9.8%; ndërtimtarisë me 3 177 ndërmarrje, ose 7.9%. Kurse, aktivitetet e tjera kanë përqindje më të ulët.

Ndërsa, sa i përket punësimit për sektorët ekonomikë, që ishin pjesë e hulumtimit, del se numri total i të punësuarve arrin shifrën 191 021, prej të cilëve sektori i tregtisë përbën rreth 70 867 të punësuar, ose shprehur në përqindje, 37.1%; industria përpunuese (prodhimi) ka 33 841 të punësuar, ose 17.7%; ndërtimtaria ka 21 705 të punësuar, ose 11.4%; akomodimi dhe aktivitetet e shërbimeve të ushqimit ka 15 711 të punësuar, ose 8.2%; aktivitetet e shërbimeve të tjera kanë 12 445 të punësuar, ose 6.5%. Kurse, aktivitetet e tjera kanë përqindje më të ulët.

Karakteristikë tjetër, që vlen të përmendet, është edhe qarkullimi i realizuar nga ndërmarrjet, ku dominon tregtia, me një pjesëmarrje prej 54.5%; industria përpunuese (prodhimi) me 12.9%; ndërtimtaria me 10.6%; furnizimi me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar me 7.1%; aktivitetet e shërbimeve të tjera me 5.2%; dhe sektorët e tjerë të veprimtarive ekonomike rezultojnë me një përqindje më të vogël të qarkullimit.

Sa i përket treguesit të pagës mesatare mujore (bruto), ajo sillet rreth 400 Euro në aktivitetet e përfshira në anketë.