Anketa e Mbeturinave Komunale (AMK), 2017

  • 29/11/2018

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar rezultatet e Anketës së Mbeturinave Komunale, 2017

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar  rezultatet e Anketës së Mbeturinave Komunale  2017.

Rezultatet e AMK 2017, tregojnë se sasia e mbeturinave komunale të grumbulluara nga kompanitë rajonale të mbeturinave dhe operatorët ekonomik privatë të cilët merren me menaxhimin e mbeturinave komunale në Kosovë për vitin 2017,  ka qenë 409 781 tonë.

Të dhënat e vitit 2017 tregojnë se mesatarja e mbeturinave komunale të grumbulluara në Kosovë ka qenë 228 kg për banorë në vit.

Në Prishtinë dhe regjionin e sajë grumbullimi i mbeturinave  komunale ka qenë  0.64 kg /banorë/ditë.

Në regjionet  tjera  në Kosovës sasia e mbeturinave komunale të gjeneruara ka qenë  0.62 kg/ banorë/ ditë 

Në Kosovë, mesatarja e mbeturinave të grumbulluara për banorë në ditë ka qenë 0.62 kg /mbeturina/banorë/ditë.

Gjithsej sasia e mbeturinave te deponuara ne deponitë regjionale për vitin 2017, ka qenë 409 781 tonë.

Në vitin 2017, nga sistemi i grumbullimit të mbeturinave komunale kanë qenë të mbuluara 84% e ekonomive familjare.

Për më shumë informata lidhur me, Anketën e Mbeturinave Komunale 2017 mund ta vizitoni http://ask.rks-gov.net/