Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP), TM4 2019

  • 19/03/2020

Dy të tretat e popullsisë në Kosovë janë popullsi në moshë pune

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon rezultatet e Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP), për tremujorin e katërt (TM4) 2019

Anketa ka pasur shtrirje në 428 qarqe regjistruese në tërë territorin e vendit, ku janë anketuar 3 737 ekonomi familjare, të përzgjedhura sipas metodës së rastit, nga korniza e Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave të vitit 2011.

Ky publikim përmban të dhëna të detajuara mbi punësimin dhe papunësinë sipas moshës, gjinisë,  statusit të punësimit, aktiviteteve ekonomike, profesioneve dhe çështjeve të tjera të ngjashme, që kanë të bëjnë me tregun e punës.

Sipas rezultateve të dala nga ky publikim, dy të tretat e popullsisë në Kosovë janë popullsi në moshë pune. Në popullsinë e moshës së punës përfshihen moshat 15-64 vjeçare.

Në kuadër të popullsisë në moshë të punës, shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore është 41.4%. 

Shkalla e punësimit në Anketën e Fuqisë Punëtore (AFP), për tremujorin e katërt (TM4) 2019 është 30.7%.

Punësimi me i lartë është te meshkujt 47.0%, ndërsa punësimi te femrat është 14.2%. Femrat janë të punësuara, kryesisht në sektorët e: arsimit, tregtisë dhe kujdesit shëndetësor, me 53.5 % të tyre, ndërsa meshkujt janë kryesisht të punësuar në sektorët e: tregtisë, ndërtimtarisë dhe prodhimit, me 43.8%.

Sektorët ekonomikë, që prijnë me punësim, vazhdojnë të jenë: tregtia me 16.0%; ndërtimtaria me 11.8%; prodhimi me 11.7%; si dhe arsimi me 10.2%. Ndërsa, sektorët e tjerë marrin pjesë me përqindje më të vogël në punësim.

Sa u përket të punësuarve me kontrata, del se 54.0% e personave të punësuar kanë kontratë të përhershme në punën e tyre kryesore, ndërkohë që 46.0% kanë kontratë të përkohshme.

Sipas rezultateve të AFP-së, në TM4 2019 shkalla e papunësisë është 25.9%.

Papunësia më e theksuar është te femrat me 36.6%, krahasuar me meshkujt, 22.0%. Shkalla më e theksuar e papunësisë është te grupmoshat 15-24 vjeçare me 49.1%.

Sipas rezultateve të AFP-së, në TM4 2019, fuqia joaktive është mjaft e lartë me 58.6 %, me fokus të veçantë te femrat me 77.6 %, krahasuar me meshkujt, 39.8%.

Për realizimin e AFP-së, TM4 2019, metodologjia dhe standardet e aplikuara nga ana e ASK-së janë të harmonizuara me rekomandimet e Eurostat-it.