Metadata

| |

Statistikat e Kurorëzimeve

   1. Agjencia e Statistikave të Kosovës - ASK
   1. Departamenti i Statistikave Sociale – Divizioni i Statistikave të Popullsisë, sektori i Popullsisë
   1. Arijeta Sojeva
   1. 1.4. Funksioni i personit kontaktues
   1. Rruga “Zenel Salihu” nr 4. 10000 Prishtinë, Kosovë
   1. arijeta.sojev@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 145
   1. Nuk ka numër të faksit në dispozicion. Numri i faksit është i përgjithshëm: +381 38 235 033
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2017
   1. Qëllimi kryesorë i publikimit “Statistikat e Kurorëzimeve” është sigurimi i të dhënave themelore të nevojshme për hartimin e politikave në nivel kombëtar.
   1. Nuk aplikohet ndonjë klasifikim.
   1. Statistikat e demografisë.
   1. Publikimi i Statistikave të kurorëzimeve 2016 përmban të dhëna për: Kurorëzimet sipas vendit të kurorëzimit si dhe vendbanimit të përbashkët të bashkëshortëve pas kurorëzimit, kurorëzimet sipas vendbanimit të përhershëm të bashkëshortëve dhe muajit të kurorëzimit, kurorëzimet sipas vendbanimit të përhershëm të bashkëshortëve dhe përkatësisë etnike, kurorëzimet sipas vendbanimit të përhershëm të bashkëshortëve dhe statusit martesor të burrit dhe gruas, kurorëzimet sipas vendbanimit të përhershëm të bashkëshortëve dhe grup moshave, kurorëzimet sipas grup-moshës së burrit dhe gruas, Kurorëzimet sipas përkatësisë etnike të burrit dhe gruas, kurorëzimet sipas përgatitjes shkollore të burrit dhe gruas, kurorëzimet sipas moshës së vetme të burrit dhe gruas, kurorëzimet jashtë Republikës së Kosovës sipas shteteve dhe muajve.
   1. Zyrat e Gjendjes Civile (Ofiqaritë) e Kosovës.
   1. Popullata e synuar përbëhet nga të gjithë personat e kurorëzuar.
   1. Kosova (niveli kombëtar dhe lokal).
   1. Seritë kohore janë në dispozicion nga viti referues 2001.
   1. Nuk aplikohet.
   1. Indikatorët janë raportuar në numra absolut dhe në përqindje.
   1. Periudha referuese është mujore.
   1. Njësitë statistikore, personat fizikë dhe juridikë, pavarësisht nëse ata kanë apo jo një personalitet ligjor, janë të detyruar që t'i të japin ASK-së dhe prodhuesve të tjerë të statistikave zyrtare informacion të plotë, të azhurnuar dhe të vërtetë në formën e duhur, me kohë dhe pa pagesë të përcaktuara nga prodhuesi i statistikave zyrtare, definuar në nenin 2, Ligji Nr 04/L-036 për STATISTIKA ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS. Në nivel evropian, akti kryesor ligjor është Rregullorja e Këshillit (KE) Nr. 577/98.
   1. Burimi i të dhënave për statistikat e lindjeve janë Librat Amzë me nr. 2004/46 për lindje, të cilat merren në Zyrat e Gjendjes Civile (Ofiqaritë) e Kosovës.
   1. "Agjencia do të sigurojë që të dhënat individuale të mbledhura për qëllime statistikore, të mbledhura nga persona fizikë ose juridikë, apo organet dhe organizatat e administratës publike (më tej "Respodentët"), të trajtohen në mënyrë rreptësishtë konfidenciale dhe të përdoren vetëm për qëllime statistikore. Ligji 04/L-036, Neni 34. "Të gjithë të anketuarit (respodentët) janë të detyruar, në pajtim me ligjin në fuqi, të bashkëpunojnë dhe të ofrojnë të dhëna në kohë dhe me saktësi statistikore në Agjenci, dhe të bashkëpunojnë me Agjencinë për të verifikuar saktësinë e të dhënave të mbledhura. LIGJI Nr. 04/L-036 PЁR STATISTIKAT ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, Neni 21: http://ask.rks-gov.net/media/2023/ligji-per-statistikat-zyrtare-te-republikes-se-kosoves.pdf
   1. Qasja në të dhënat konfidenciale do t’u lejohet vetëm personave të cilët janë përgjegjës për prodhimin e statistikave zyrtare deri në atë nivel që këto të dhëna janë të nevojshme për prodhimin e statistikave. Neni 37, Ligji Nr 04/L-036: http://ask.rks-gov.net/media/2023/ligji-per-statistikat-zyrtare-te-republikes-se-kosoves.pdf
   1. ASK publikon çdo vit një kalendar paraprak të publikimeve për të gjitha publikimet për vitin aktual. Kalendari është i qasshëm për publikun në faqen e internetit të ASK-së.
   1. http://ask.rks-gov.net/sq/agjencia-e-statistikave-te-kosoves/lajme/kalendari-i-publikimeve
   1. Politika e përgjithshme është se para publikimit të statistikave në faqen e internetit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës lëshohet një deklaratë për shtyp, e cila është në dispozicion edhe në faqen e internetit, për të informuar përdoruesit dhe mediat. Të gjithë përdoruesit kanë qasje në të dhëna në të njëjtën kohë.
   1. Shpërndarja e të dhënave është në baza vjetore.
   1. Njoftimet për shtyp janë on-line në kohën e shpërndarjes së të dhënave.
   1. Publikimet e ASK-së, tabelat dhe materialet për njoftim për shtyp, janë gjithmonë në dispozicion në tri gjuhë: shqip, anglisht dhe serbisht: http://ask.rks-gov.net/media/3409/statistikat-e-kuror%C3%ABzimeve-2016.pdf
   1. ASK ka bazën e të dhënave online: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sq/askdata/?rxid=48d7fed2-90d9-4873-8854-c1e793ecafad
   1. Përdoruesit nuk kanë qasje të drejtpërdrejtë në mikro-të dhënat, por me ligj studiuesit/hulumtuesit dhe institucionet mund të kërkojnë qasje përmes ASK-së.
   1. Të dhënat publikohen edhe në Vjetarin Statistikorë të ASK-së: http://ask.rks-gov.net/media/3636/vjetari_statistikor_i_republikës_-së_-kosovës_-2017_-final.pdf .
   1. Një shpjegim i shkurtër lidhur me përkufizimet, konceptet kryesore dhe shpjegimet metodologjike për përdoruesit paraqitet në publikimin e të dhënave "Statistikat e kurorizimeve 2016” http://ask.rks-gov.net/media/3409/statistikat-e-kuror%C3%ABzimeve-2016.pdf
   1. ASK është e angazhuar për sigurimin e cilësisë në prodhimin e statistikave zyrtare. Duke u bazuar në "LIGJIN Nr. 04/L-036 PЁR STATISTIKAT ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS”, ASK përdor metoda dhe procese statistikore në përputhje me parimet dhe standardet shkencore të pranuara ndërkombëtarisht, si dhe kryen analiza të vazhdueshme, me qëllim përmirësimin e cilësisë dhe ofrimin e statistikave të përditësuara. Në kryerjen e detyrave të saj, ASK ndjek parimet e përgjithshme të menaxhimit të cilësisë, në përputhje me Kodin e Praktikës së Statistikave Evropiane (European Statistics Code of Practice). ASK ka zhvilluar një Deklaratë të Cilësisë e cila gjendet në faqen e internetit të ASK-së: http://ask.rks-gov.net/media/1889/deklarata-e-cilësisë.pdf. Dokumenti përmban njëmbëdhjetë parime, në përputhje me parimet e CoP, si pavarësia profesionale dhe konfidencialiteti statistikor, në të cilat bazohet puna e ASK-së.
   1. Nuk është në dispozicion
   1. Gjatë vitit 2017 Në Agjencinë e Statistikave të Kosovës është kryer procesi i vlerësimit të Sistemit Statistikor të Kosovës përmes qasjes “Peer Review”.
   1. Publikimi vjetor i Statistikave të kurorëzimeve për vitin 2016 ka për qëllim kryesor të informojë institucionet vendimmarrëse dhe publikun e gjerë lidhur me treguesit statistikorë të statistikave të kurorëzimeve.
   1. Njëra ndër elementet kyçe për të siguruar cilësinë e të dhënave statistikore është matja e kënaqshmërisë së përdoruesve. Anketa ka për qëllim që të grumbulloj informacion të plotë mbi nevojat dhe kërkesat e përdorueseve dhe shfrytëzuesve të të dhënave zyrtare statistikore. Me anë të kësaj ankete shfrytëzuesit e të dhënave statistikore kanë shprehur mendimet dhe opinionet e tyre lidhur me pikëpamjet statistikore, kanë dhënë këshilla dhe sugjerime lidhur me nevojat e tyre për statistika si dhe për përmirësimin e këtyre të dhënave statistikore në të ardhmen. Kjo anketë është realizuar gjatë konferencës së mbajtur me shfrytëzuesit e të dhënave statistikore, të cilës u janë përgjigjur 11 shfrytëzues të këtyre të dhënave. Pyetësori ka përmbajtur 8 pyetje dhe ka përfshirë tema te ndryshme: përdorimin e të dhënave statistikore, vlerësimi i ASK-së në përgjithësi, vlerësimi i ueb faqes së ASK-së, vlerësimi i cilësisë së të dhënave statistikore, etj. Të dhëna më të hollësishme lidhur me këtë ankete mund gjeni në ueb faqen e ASK-së: http://ask.rks-gov.net/media/1904/raporti-i-anketes-së-knaqeshmërisë-së-përdoruesve.pdf
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk aplikohet.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nga mbledhja e të dhënave, shpërndarja e të dhënave përfundimtare për vitin 2016 është 6.5 muaj (N + 6.5).
   1. Vonesa në kohë është 0.
   1. Statistikat janë të krahasueshme mes zonave gjeografike.
   1. Nuk ka ndërprerje të serive kohore.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Të dhënat kontrollohen para se të finalizohen. Kontrollohen gjithashtu lidhjet midis variablave dhe koherenca në seri e tyre. Të dhënat janë koherente në aspektin e brendshëm.
   1. Për kontrollin logjik të të dhënave janë të angazhuar dy persona. Për futjen e të dhënave janë të angazhuar gjshtë persona. Për kontrollin logjik të të dhënave si dhe tabelimin janë dy persona.
   1. Në ASK nuk ka politika të rishikimit.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Burimi i të dhënave për statistikat e kurorëzimeve janë Regjistrat Themeltar të kurorëzimeve sipas Ligjit Nr. 04/L-003 për Kurorëzime dhe Ligji për Statistikat zyrtare Nr. 04/L-036. Njësi raportuese janë, Zyrat e Gjendjes Civile (Ofiqaritë) e Kosovës.
   1. Mbledhja e të dhënave është mujore.
   1. Mbledhja e të dhënave bëhet përmes zyrave regjionale me anë të pyetësori për lindje DEM-3.
   1. Të dhënat kontrollohen dhe plotësohen nëse kemi mos përgjigje në modalitete të pyetësorit. Nga zyrtaret e statistikave vitale kontaktohen njësitë raportuese. Pas përfundimit të plotësimit vazhdohet me kontrollin logjik në zyrë para se të bëhet futja e të dhënave. Kontrollimi i të dhënave pas futjes, pastrimi i data bazës, analizimi, tabelimi dhe publikimi i te dhënave.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.