Memorandumet e Mirëkuptimit/MeM

Agjencia e Statistikave të Kosovës-ASK Institucionet bashkëpunuese Data e nënshkrimit të marrveshjes
ASK Enti Shtetëror i Statistikës Republika e Maqedonisë së Veriut 10/12/2021
ASK Statistikat Suedeze 01/07/2021
ASK Agjencia Kadastrale e Kosoves 22/02/2021
ASK Ministria e Mbrojtjes 12/02/2021
ASK UNDP 22/07/2020
ASK Avokati i Popullit, Republika Kosovës 17/01/2020
ASK Universiteti i Prishtinës"Hasan Prishtina" 18/05/2018
ASK Agjencia e Regjistrit Civil (ARC) 15/02/2017
ASK Marëveshje Bahkëpunimi me Policinë e Kosovës 22/09/2016
ASK Ministria e Arsimit Shkences dhe Teknologjise 31/03/2015
ASK Agjencioni Kosovar i Privatizimit 29/08/2014
ASK Radio Televizioni i Kosoves 02/05/2014
ASK Administrata Tatimore e Kosoves 03/03/2014
ASK Ministria e Zhvillimit Ekonomike 25/10/2013
ASK Ministria e Transportit dhe Post Telekomunikacionit 12/10/2009
ASK Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit 12/10/2009
ASK Ministria e Administrimit te Pushtetit Lokal 29/09/2009
ASK Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor 28/09/2009
ASK Ministria e Shëndetesise 22/06/2006
ASK Ministria e Bujqësise Pylltarise dhe Zhvillimit Rural 22/06/2006
ASK Zyrra Rregullative per Ujra dhe Mbeturina 22/06/2006
ASK Banka Qendrore e Kosovës 04/01/2006
ASK Ministria e Financave 03/01/2006
ASK Banka Botërore 09/11/2005