/media/3894/peer_review1.png?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=131643069440000000

Sistemi Statistikor i Kosovës edhe profesionalisht bëhet pjesë e Sistemit Statistikor Evropian

28/02/2018

http://ask.rks-gov.net/sq/agjencia-e-statistikave-te-kosoves/footer/planet-dhe-raportet