Metadata

| |

Llogaritë Qeveritare

   1. Agjencia e Statistikave të Kosovës - ASK
   1. Departamenti i Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare - Llogaritë Kombëtare
   1. Ilir Mazrekaj
   1. Zyrtar i Llogarive Kombëtare
   1. Rruga “Zenel Salihu” nr 4. 10000 Prishtinë, Kosovë
   1. ilir.mazrekaj@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 138
   1. Nuk ka numër të faksit në dispozicion. Numri i faksit është i përgjithshëm: +381 38 235 033
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2017
   1. Llogaritë qeveritare paraqesin një pasqyrë të të ardhurave dhe shpenzimeve të Qeverisë së Kosovës në bazë të mbledhjes së të dhënave administrative dhe llogaritjeve të bëra nga ASK. Burimet e të dhënave janë Ministria e Ekonomisë dhe Financave dhe Trusti i Kursimeve Pensionale, si dhe burimet e te dhenave brenda ASK
   1. Për llogaritë qeveritare janë përdorur klasifikimet e mëposhtme: - ESA 2010 - klasifikimi për sektorët dhe transaksionet institucionalë; - COFOG - klasifikimi i te dhenave qeveritare sipas funksionit; - MSFQ2014 - Manuali i Statistikave Financiare të Qeverisë 2014.
   1. Statistikat e arsimit mbulojnë sektorin ekonomik.
   1. Sigurimi i të dhënave për Sistemit Evropian të llogarive (ESA 2010) dhe manuali për Financa Qeveritare 2014.
   1. Të dhënat nga Thesari (Ministria e Financave) dhe fondi pensional.
   1. Nuk aplikohet.
   1. Kosova (niveli kombëtar)
   1. Seritë kohore janë në dispozicion nga viti 2002.
   1. Nuk aplikohet.
   1. Llogaritja kryesisht bëhet në (000) Euro.
   1. Statistikat e llogarive qeveritare janë paraqitur në baza vjetore, por për përllogaritjen e BPV në baza tremujore, Llogaritë Qeveritare po ashtu llogaritën në baza tremujore.
   1. Njësitë statistikore, personat fizikë dhe juridikë, pavarësisht nëse ata kanë apo jo një personalitet ligjor, janë të detyruar që t'i të japin ASK-së dhe prodhuesve të tjerë të statistikave zyrtare informacion të plotë, të azhurnuar dhe të vërtetë në formën e duhur, me kohë dhe pa pagesë të përcaktuara nga prodhuesi i statistikave zyrtare, definuar në nenin 2, Ligji Nr 04/L-036 për STATISTIKA ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS. Në nivel evropian, akti kryesor ligjor është Rregullorja e Këshillit (KE) Nr. 577/98.
   1. Eurostati, FMN, dhe shfrytëzues të tjerë.
   1. "Agjencia do të sigurojë që të dhënat individuale të mbledhura për qëllime statistikore, të mbledhura nga persona fizikë ose juridikë, apo organet dhe organizatat e administratës publike (më tej "Respodentët"), të trajtohen në mënyrë rreptësishtë konfidenciale dhe të përdoren vetëm për qëllime statistikore. Ligji 04/L-036, Neni 34. "Të gjithë të anketuarit (respodentët) janë të detyruar, në pajtim me ligjin në fuqi, të bashkëpunojnë dhe të ofrojnë të dhëna në kohë dhe me saktësi statistikore në Agjenci, dhe të bashkëpunojnë me Agjencinë për të verifikuar saktësinë e të dhënave të mbledhura. LIGJI Nr. 04/L-036 PЁR STATISTIKAT ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, Neni 21: http://ask.rks-gov.net/media/2023/ligji-per-statistikat-zyrtare-te-republikes-se-kosoves.pdf
   1. Qasja në të dhënat konfidenciale do t’u lejohet vetëm personave të cilët janë përgjegjës për prodhimin e statistikave zyrtare deri në atë nivel që këto të dhëna janë të nevojshme për prodhimin e statistikave. Neni 37, Ligji Nr 04/L-036: http://ask.rks-gov.net/media/2023/ligji-per-statistikat-zyrtare-te-republikes-se-kosoves.pdf
   1. ASK publikon çdo vit një kalendar paraprak të publikimeve për të gjitha publikimet për vitin aktual. Kalendari është i qasshëm për publikun në faqen e internetit të ASK-së.
   1. http://ask.rks-gov.net/sq/agjencia-e-statistikave-te-kosoves/lajme/kalendari-i-publikimeve
   1. Politika e përgjithshme është se para publikimit të statistikave në faqen e internetit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës lëshohet një deklaratë për shtyp, e cila është në dispozicion edhe në faqen e internetit, për të informuar përdoruesit dhe mediat. Të gjithë përdoruesit kanë qasje në të dhëna në të njëjtën kohë.
   1. Shpërndarja e të dhënave është vjetore.
   1. Njoftimet për shtyp janë on-line në kohën e shpërndarjes së të dhënave.
   1. Publikimet e ASK-së, tabelat dhe materialet për njoftim për shtyp, janë gjithmonë në dispozicion në tri gjuhë: shqip, anglisht dhe serbisht.
   1. ASK ka bazën e të dhënave online: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sq/askdata/?rxid=48d7fed2-90d9-4873-8854-c1e793ecafad
   1. Përdoruesit nuk kanë qasje të drejtpërdrejtë në mikro-të dhënat, por me ligj studiuesit/hulumtuesit dhe institucionet mund të kërkojnë qasje përmes ASK-së.
   1. Të dhënat për statistikat e arsimit publikohen edhe në Vjetarin Statistikorë të ASK-së: http://ask.rks-gov.net/media/3636/vjetari_statistikor_i_republikës_-së_-kosovës_-2017_-final.pdf .
   1. Një shpjegim i shkurtër lidhur me përkufizimet, konceptet kryesore dhe shpjegimet metodologjike për përdoruesit paraqitet në publikimin e të dhënave "Llogaritë Qeveritare të Kosovës 2015 - 2016": http://ask.rks-gov.net/media/3323/llogqever-2015-2016.pdf
   1. ASK është e angazhuar për sigurimin e cilësisë në prodhimin e statistikave zyrtare. Duke u bazuar në "LIGJIN Nr. 04/L-036 PЁR STATISTIKAT ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS”, ASK përdor metoda dhe procese statistikore në përputhje me parimet dhe standardet shkencore të pranuara ndërkombëtarisht, si dhe kryen analiza të vazhdueshme, me qëllim përmirësimin e cilësisë dhe ofrimin e statistikave të përditësuara. Në kryerjen e detyrave të saj, ASK ndjek parimet e përgjithshme të menaxhimit të cilësisë, në përputhje me Kodin e Praktikës së Statistikave Evropiane (European Statistics Code of Practice). ASK ka zhvilluar një Deklaratë të Cilësisë e cila gjendet në faqen e internetit të ASK-së: http://ask.rks-gov.net/media/1889/deklarata-e-cilësisë.pdf. Dokumenti përmban njëmbëdhjetë parime, në përputhje me parimet e CoP, si pavarësia profesionale dhe konfidencialiteti statistikor, në të cilat bazohet puna e ASK-së.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Gjatë vitit 2017 Në Agjencinë e Statistikave të Kosovës është kryer procesi i vlerësimit të Sistemit Statistikor të Kosovës përmes qasjes “Peer Review”.
   1. Objektivat kryesore të Llogarive qeveritare janë në radhë të parë sigurimi i të dhënave për Eurostat, FMN, Ministrinë e Financave (MF), Bankën Qendrore të Kosovës (BQK), Organizatat Jo-Qeveritare (OJQ), Universitetin, studentët në Master dhe shkallën PhD), Ambasadat si dhe te gjithë shfrytëzuesve tjerë.
   1. Njëra ndër elementet kyçe për të siguruar cilësinë e të dhënave statistikore është matja e kënaqshmërisë së përdoruesve. Anketa ka për qëllim që të grumbulloj informacion të plotë mbi nevojat dhe kërkesat e përdorueseve dhe shfrytëzuesve të të dhënave zyrtare statistikore. Me anë të kësaj ankete shfrytëzuesit e të dhënave statistikore kanë shprehur mendimet dhe opinionet e tyre lidhur me pikëpamjet statistikore, kanë dhënë këshilla dhe sugjerime lidhur me nevojat e tyre për statistika si dhe për përmirësimin e këtyre të dhënave statistikore në të ardhmen. Kjo anketë është realizuar gjatë konferencës së mbajtur me shfrytëzuesit e të dhënave statistikore, të cilës u janë përgjigjur 11 shfrytëzues të këtyre të dhënave. Pyetësori ka përmbajtur 8 pyetje dhe ka përfshirë tema te ndryshme: përdorimin e të dhënave statistikore, vlerësimi i ASK-së në përgjithësi, vlerësimi i ueb faqes së ASK-së, vlerësimi i cilësisë së të dhënave statistikore, etj. Të dhëna më të hollësishme lidhur me këtë ankete mund gjeni në ueb faqen e ASK-së: http://ask.rks-gov.net/media/1904/raporti-i-anketes-së-knaqeshmërisë-së-përdoruesve.pdf
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Viti referues - nga 1 janar 2016 deri më 31 dhjetor 2016. Afati kohor - 08 qershor 2016.
   1. Vonesa në kohë është 0.
   1. Statistikat i referohen nivelit kombëtar.
   1. Nuk ka ndërprerje të serive kohore.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Të dhënat kontrollohen para se të finalizohen. Kontrollohen gjithashtu lidhjet midis variablave dhe koherenca në seri e tyre. Të dhënat janë koherente në aspektin e brendshëm.
   1. Nuk aplikohet.
   1. Në ASK nuk ka politika të rishikimit.
   1. Nuk është kryer asnjë rishikim.
   1. Të dhënat për Llogaritë Qeveritare merren nga: - Publikimet e ASK-së; - Të dhënat administrative; - Nga Ministria e Financave lidhur me të dhënat e buxhetit të shtetit dhe të dhënat e thesarit.
   1. Mbledhja e të dhënave është tremujore dhe vjetore.
   1. Për të mbledhur të dhëna u përdorën disa metoda: përmes emalit, ueb faqes si dhe nëpërmjet USB-ve.
   1. Pas mbledhjes së të dhënave bëhet kontrolli logjik si dhe krahasimi i të dhënave me periudhat e mëparshme.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Përshtatshmëria sezonale ende nuk zbatohet.