Metadata

| |

Statistikat e Hotelerisë

   1. Agjencia e Statistikave të Kosovës - ASK
   1. Departamenti i Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare - Statistikat e Hotelerisë.
   1. Sulltane Gashi
   1. Zyrtare e Statistikave të Hotelerisë
   1. Rruga “Zenel Salihu” nr 4. 10000 Prishtinë, Kosovë
   1. Sulltane.k.gashi@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 136
   1. Nuk ka numër të faksit në dispozicion. Numri i faksit është i përgjithshëm: +381 38 235 033
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 02/08/2017
   1. Objektivat kryesore të statistikave te hotelerisë është sigurimi i të dhënave themelore të nevojshme lidhur me kapacitetin Hotelier në Kosovë, Shfrytëzimin e kapaciteteve Hoteliere të anketuara në Kosovë (%), numrin e vizitorëve vendor dhe të jashtëm, numrin e vizitorëve vendor sipas regjioneve, numrin e vizitorëve të jashtëm sipas vendeve prej nga vijnë si dhe numrin e netëqëndrimeve vendore dhe të jashtme.
   1. Në hulumtim është përdorur Klasifikimi Evropian i Aktiviteteve Ekonomike (NACE Rev.2).
   1. Të dhënat e hotelerisë i mbulojnë: Korporatat jo-financiare.
   1. Variablat kryesore në publikimin e Hotelerisë janë: 1.Kapaciteti Hotelier paraqet numrin e hoteleve të anketuara, numrin e dhomave të tyre si dhe numrin e shtretërve në përgjithësi. 2.Numri i vizitorëve vendor sipas regjioneve është numri i personave me vendbanim të përhershëm në Kosovë, por të cilët qëndrojnë së paku një natë në një vend tjetër në Kosovë. 3.Numri i vizitorëve të jashtëm sipas vendeve prej nga vijnë, konsiderohet numri i personave me vendbanim të përhershëm jashtë Kosovës, por të cilët qëndrojnë përkohësisht në Kosovë për së paku një natë. 4.Numri i net qëndrimeve vendore dhe të jashtme -një vizitor(qoftë vendor apo i jashtëm) që kalon një natë brenda një objekti hotelier njihet si net qëndrim në hulumtimin tonë
   1. Burim i informacionit në sektorin e Hotelerisë janë Hotelet në të gjithë territorin e Kosovës.
   1. Korniza e mostrës së Hotelerisë përbëhet nga një listë e ndërmarrjeve aktive, të cilat në Regjistrin Statistikorë të Biznesit (SBR) janë të regjistruara në aktivitetin e Hotelerisë sipas kodit Nace Rev.2 . Përzgjedhja e Hoteleve për anketë është bërë sipas madhësisë së Hoteleve (CUT OFF) d.m.th. Hotelet të cilat kanë kapacitet më të lartë si dhe numër më të madhë të vizitorëve.
   1. Kosova (niveli kombëtar)
   1. Në vitin 2009 është bërë publikimi i parë në bazë vjetore i të dhënave hoteliere të grumbulluara për vitin 2008 dhe 2009. Ndërsa, nga viti 2010 e deri më TM4 2014 të dhënat janë publikuar në bazë tremujore.
   1. Nuk ka indeks të përdorur.
   1. Të gjithë indikatorët i kemi të paraqitur në numra absolut, përveq tabelës së shfrytëzimit të kapaciteteve hoteliere të anketuara në Kosovë, e cila është e paraqitur në % (përqindje) dhe paraqitjet grafike të të dhënave paraqiten në numra absolut (në mijë).
   1. Periudha referuese për të gjithë indikatorët është në periudha tremujore.
   1. Njësitë statistikore, personat fizikë dhe juridikë, pavarësisht nëse kanë personalitet ligjor ose jo, janë të detyruara të japin informacion të plotë, të përditësuar dhe të vërtetë në ASK si dhe prodhuesve të tjerë të statistikave zyrtare në formën e duhur, në kohë dhe pa pagesë të përcaktuar nga prodhuesi i statistikave zyrtare, përkufizuar në nenin 2, Ligji Nr 04/L-036 për STATISTIKAT ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS:: http://ask.rks-gov.net/media/2023/ligji-per-statistikat-zyrtare-te-republikes-se-kosoves.pdf .
   1. Nuk aplikohet.
   1. "Agjencia do të sigurojë që të dhënat individuale të mbledhura për qëllime statistikore, të mbledhura nga persona fizikë ose juridikë, apo organet dhe organizatat e administratës publike (më tej "Respodentët"), të trajtohen në mënyrë rreptësisht konfidenciale dhe të përdoren vetëm për qëllime statistikore. Ligji 04/L-036, Neni 34. "Të gjithë të anketuarit (respodentët) janë të detyruar, në pajtim me ligjin në fuqi, të bashkëpunojnë dhe të ofrojnë të dhëna në kohë dhe me saktësi statistikore në Agjenci, dhe të bashkëpunojnë me Agjencinë për të verifikuar saktësinë e të dhënave të mbledhura. Ligji 04/L-036, Neni 21.
   1. 7.2. Konfidencialiteti - trajtimi i të dhënave: Qasja në të dhënat konfidenciale do t’u lejohet vetëm personave të cilët janë përgjegjës për prodhimin e statistikave zyrtare deri në atë nivel që këto të dhëna janë të nevojshme për prodhimin e statistikave. Neni 37, Ligji Nr 04/L-036.
   1. ASK publikon çdo vit një kalendar paraprak të publikimeve për të gjitha publikimet për vitin aktual. Kalendari është i qasshëm për publikun në faqen e internetit të ASK-së.
   1. http://ask.rks-gov.net/news/release-calendar/
   1. Politika e përgjithshme është se para publikimit të statistikave në faqen e internetit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës lëshohet një deklaratë për shtyp, e cila është në dispozicion edhe në faqen e internetit, për të informuar përdoruesit dhe mediat. Të gjithë përdoruesit kanë qasje në të dhëna në të njëjtën kohë.
   1. Shpërndarja e të dhënave është tremujore.
   1. Njoftimet për shtyp janë on-line në kohën e shpërndarjes së të dhënave.
   1. Publikimet e ASK-së, tabelat dhe materialet për njoftim për shtyp, janë gjithmonë në dispozicion në tri gjuhë: shqip, anglisht dhe serbisht.
   1. ASK ka bazën e të dhënave online: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sq/askdata/?rxid=48d7fed2-90d9-4873-8854-c1e793ecafad
   1. Përdoruesit nuk kanë qasje të drejtpërdrejtë në mikro-të dhënat, por me ligj studiuesit/hulumtuesit dhe institucionet mund të kërkojnë qasje përmes ASK-së.
   1. Të dhënat e hotelerisë publikohen edhe në Vjetarin Statistikorë të ASK-së: http://ask.rks-gov.net/media/3636/vjetari_statistikor_i_republikës_-së_-kosovës_-2017_-final.pdf
   1. Metodologjia për Statistikat e Hotelerisë është përshkruar në publikim në pjesën e metodologjisë: http://ask.rks-gov.net/media/3514/statistikat-e-hotelerisë-tm2-2017.pdf
   1. Nuk është në dispozicion
   1. Nuk është në dispozicion
   1. Nuk është në dispozicion
   1. Qëllimi i publikimit është që të vejë në dukje tendencën e zhvillimit të këtij aktiviteti ekonomik në Kosovë. Ky publikim do të shërbejë si bazë e dobishme referuese për të gjithë shfrytëzuesit e të dhënave statistikore të ASK-së, dhe si informacion i dobishëm dhe relevant ekonomik për Kosovën. Shfrytëzuesit kryesorë të të dhënave janë: Ministria e Industrisë dhe Tregtisë - Departamenti i Turizmit, për nevoja të jashtme, për qëllime hulumtimi (nga studentët, etj.) si dhe për nevoja të brendshme në Agjencinë e Statistikave të Kosovës.
   1. Njëra ndër elementet kyqe për të siguruar cilësinë e të dhënave statistikore është matja e kënaqshmërisë së përdoruesve. Anketa ka për qëllim që të grumbulloj informacion të plotë mbi nevojat dhe kërkesat e përdorueseve dhe shfrytëzuesve të të dhënave zyrtare statistikore. Me anë të kësaj ankete shfrytëzuesit e të dhënave statistikore kanë shprehur mendimet dhe opinionet e tyre lidhur me pikëpamjet statistikore, kanë dhënë këshilla dhe sugjerime lidhur me nevojat e tyre për statistika si dhe për përmirësimin e këtyre të dhënave statistikore në të ardhmen. Kjo anketë është realizuar gjatë konferencës së mbajtur me shfrytëzuesit e të dhënave statistikore, të cilës u janë përgjigjur 11 shfrytëzues të këtyre të dhënave. Pyetësori ka përmbajtur 8 pyetje dhe ka përfshirë tema te ndryshme: përdorimin e të dhënave statistikore, vlerësimi i ASK-së në përgjithësi, vlerësimi i ueb faqes së ASK-së, vlerësimi i cilësisë së të dhënave statistikore, etj. Të dhëna më të hollësishme lidhur me këtë ankete mund gjeni në ueb faqen e ASK-së.
   1. Pjesërisht i bazuar në Rregulloren e BE-së 692/2011
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion
   1. Periudha referuese është në baza tremujore ( p.sh. TM2 2017 periudha referuese Prill - Qershor). Afati kohor =66 ditë.
   1. Vonesa në kohë është 0.
   1. Statistikat i referohen vetëm nivelit kombëtar.
   1. Nuk ka pasur ndërprerje në seritë statistikore.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Të dhënat janë koherente në aspektin e brendshëm.
   1. Përgatitja e materialit dhe shpërndarja e tij tek punëtorët e terrenit nga zyra qendrore bëhet nga 1 person (Zyrtari për statistika të Hotelerisë) për një periudhë 1 javore me orar të plotë. Në grumbullimin e të dhënave në teren punojnë 7 punëtor në 7 regjione me orare të plotë. Mbushja e një pyetësori në një njësi hoteliere zgjat 15 minuta, ndërsa numri i hoteleve të anketuara rregullisht është 105 hotele. Pranimi i materialit nga tereni bëhet mbas një muaji nga dalja e anketës në teren. Me kontrollin logjike të të dhënave dhe në përfshirjen e tyre në program merret vetëm 1 person në ketë rast Zyrtari për statistikat e Hotelerisë dhe kjo procedurë zgjat 2 javë me orarë të plotë. Në përgatitjen e publikimit (kontrollimin, përpunimin, analizimin dhe përpunimin e të dhënave) punojnë 3 persona nga zyra qendrore në një periudhë kohore 10 ditore me orarë të plotë. Matja kohore është vështirë të kalkulohet saktë, sepse mund të paraqiten vonesa në grumbullimin e të dhënave në teren e cila pastaj ndikon edhe në vonesat e procedurave të tjera të mëtutjeshme. Këto matje kohore të cekura më lartë janë të përafërta.
   1. Në ASK nuk ka politika të rishikimit.
   1. Nuk është kryer asnjë rishikim.
   1. Informatat statistikore lidhur me aktivitetin e hotelerisë janë marrë nga hulumtimi statistikor i organizuar në tërë territorin e vendit nëpërmes zyrave rajonale statistikore, nëpërmjet anketës. Numri i hoteleve të vrojtuara rregullisht në bazë të mostrës është gjithsej 105, ndërsa madhësia e popullatës përfshinë afro 200 njësi hoteliere, te cilat nuk janë kryesisht hotele të mëdha por që në Regjistrin Statistikorë të Bizneseve janë të regjistruara në aktivitetin e Hotelerisë sipas kodit Nace Rev.2. Kategorizimi i hoteleve për anketë bëhet në bazë të madhësisë së tyre, kapaciteti më i lartë hotelier dhe numri i madhë i vizitorëve. Nga anketa përjashtohen motelet dhe bujtinat.
   1. Të dhënat e hotelerisë grumbullohen për periudha tremujore nëpërmjet anketës në teren. Mbledhja e të dhënave zgjat përafërsisht 1 muaj.
   1. Për të mbledhur të dhëna është përdorur Intervista personale e asistuar në letër.
   1. Kontrolli logjike është një procedurë e rregullt mbase arritjes së të dhënave nga tereni, para përfshirjes së tyre në program. Kjo bëhet nga ana e zyrtarit për statistika të hotelerisë nga zyra qendrore. Nëse haset në gabime eventuale të cilat janë lëshuar gjatë plotësimit së pyetësorit ato korrigjohen.
   1. Në rastet kur kemi mungesë të të dhënave për ndonjë variabël të caktuar në pyetësorë ose nëse ndonjë hotel në kuadër të regjionit të caktuar për ndonjë arsye nuk ka raportuar fare në një tremujorë, atëherë bëhet imputimi i të dhënave (vlerësimi nga të dhënat e tremujorit te njëjte të vitit paraprak).
   1. Përshtatshmëria sezonale ende nuk zbatohet.