Metadata

| |

Bilanci i Energjisë në Kosovë

   1. Agjencia e Statistikave të Kosovës - ASK
   2. 19/07/2017
   1. Departamenti i Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare - Sektori i ndërmarrjeve
   1. Bekim Bojku
   1. Zyrtar për Statistika të Ndërmarrjeve
   1. Rruga “Zenel Salihu” nr. 4. 10000 Prishtinë, Kosovë
   1. bekim.bojku@rks-gov.net
   1. tel: + 381 38 200 31 136
   1. Nuk ka numër të faksit në dispozicion. Numri i faksit është i përgjithshëm: +381 38 235 033
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 16/11/2017
   1. Objektivat kryesore të Statistikave të energjisë është sigurimi i të dhënave themelore të nevojshme lidhur me: Energjinë elektrike, energjentet, prodhimin e thëngjillit, prodhimin e energjisë, bruto prodhimin e energjisë, neto prodhimin e energjisë, importin e energjisë elektrike, eksportin e energjisë elektrike, këmbimet e energjisë elektrike, humbjet e energjisë elektrike, konsumin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike.
   1. Nuk aplikohet ndonjë klasifikim.
   1. Statistikat mbulojnë sektorët ekonomik
   1. Energji Elektrike - Nënkupton formën e energjisë e cila transportohet përmes përçuesve metalik. Energjia – Do të thotë çdo formë e prodhuar ose e fituar e energjisë (energjia elektrike, ngrohja ose gazi natyror) me qëllim të furnizimit ose shitjes. Energjent - Lëndët djegëse të cilat gjatë djegëses lirojnë energji me një fjalë quhen energjent. Prodhimi i thëngjillit – Paraqet sasinë e thëngjillit që nxirret nga minierat. Prodhimi i energjisë elektrike - Paraqet sasinë e energjisë që prodhohet në Termocentrale dhe Hidrocentrale. Prodhimi i Energjisë – Nënkupton prodhimin e energjisë elektrike, ngrohjes ose ndonjë forme tjetër të energjisë. Bruto Prodhimi i Energjisë – Paraqet gjithë sasinë e prodhimit të Energjisë Elektrike në Termocentrale apo Hidrocentrale. Neto Prodhimi i Energjisë – Paraqet sasinë e Energjisë Elektrike në prag. Importi i energjisë elektrike – Paraqet sasinë e energjisë elektrike që blihet jashtë kufijve të shtetit. Eksporti i energjisë elektrike – Paraqet sasinë e energjisë që shitet jashtë kufijve të shtetit. Këmbimet e energjisë elektrike – Paraqesin sasinë e energjisë elektrike e cila këmbehet me energji jashtë vendit. Humbjet e energjisë elektrike – Paraqesin atë sasi të energjisë elektrike e cila humbet në transmision dhe shpërndarje. Konsumator - do të thotë konsumatori për blerje me shumicë ose konsumatori i fundit i energjisë. Konsumatorët e privilegjuar ( 220 -110kV) – janë konsumatorët të mëdhenj (0.4 KV) që ushtrojnë statusin e konsumatorit të privilegjuar. Shpërndarja – do të thotë transporti i energjisë elektrike, ngrohjes ose gazit natyror me anë të linjave të tensionit të lartë, të mesëm ose tubacioneve me presion të mesëm ose të ulët më qëllim të dërgimit tek konsumatorët, por duke mos përfshirë furnizimin.
   1. Korporata Energjetike e Kosovës dhe Kompania Kosovare për distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike -Tregtia e jashtme.
   1. Te dhënat janë administrative dhe merren ne forme te agreguar.
   1. Kosova (niveli kombëtar).
   1. Seritë kohore janë në dispozicion nga viti referues 2002 në baza vjetore. Të dhënat kane qenë vjetore dhe janë publikuar në qershore te vitit 2009. Nga nëntori i vitit 2009 (TM1 -TM2 2009) janë të publikuara në baza tremujore.
   1. Nuk aplikohet.
   1. Treguesit janë raportuar në forma të ndryshme. Energjia elektrike – GWh, energjentet tjerë – ton, prodhimi i thëngjillit – ton, bruto prodhimi i energjisë – GWh, neto prodhimi i energjisë – GWh, importi i energjisë elektrike – GWh, eksporti i energjisë elektrike – GWh, këmbimet e energjisë elektrike – GWh, humbjet e energjisë elektrike – GWh dhe konsumatori – GWh.
   1. Statistikat e ndryshme në përgjithësi janë paraqitur në baza tremujore.
   1. Njësitë statistikore, personat fizikë dhe juridikë, pavarësisht nëse ata kanë apo jo një personalitet ligjor, janë të detyruar që t'i të japin ASK-së dhe prodhuesve të tjerë të statistikave zyrtare informacion të plotë, të azhurnuar dhe të vërtetë në formën e duhur, me kohë dhe pa pagesë të përcaktuara nga prodhuesi i statistikave zyrtare, definuar në nenin 2, Ligji Nr 04/L-036 për STATISTIKA ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS. Në nivel evropian, akti kryesor ligjor është Rregullorja e Këshillit (KE) Nr. 577/98.
   1. Nuk aplikohet.
   1. "Agjencia do të sigurojë që të dhënat individuale të mbledhura për qëllime statistikore, të mbledhura nga persona fizikë ose juridikë, apo organet dhe organizatat e administratës publike (më tej "Respodentët"), të trajtohen në mënyrë rreptësishtë konfidenciale dhe të përdoren vetëm për qëllime statistikore. Ligji 04/L-036, Neni 34. "Të gjithë të anketuarit (respodentët) janë të detyruar, në pajtim me ligjin në fuqi, të bashkëpunojnë dhe të ofrojnë të dhëna në kohë dhe me saktësi statistikore në Agjenci, dhe të bashkëpunojnë me Agjencinë për të verifikuar saktësinë e të dhënave të mbledhura. LIGJI Nr. 04/L-036 PЁR STATISTIKAT ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, Neni 21: http://ask.rks-gov.net/media/2023/ligji-per-statistikat-zyrtare-te-republikes-se-kosoves.pdf
   1. Qasja në të dhënat konfidenciale do t’u lejohet vetëm personave të cilët janë përgjegjës për prodhimin e statistikave zyrtare deri në atë nivel që këto të dhëna janë të nevojshme për prodhimin e statistikave. Neni 37, Ligji Nr 04/L-036: http://ask.rks-gov.net/media/2023/ligji-per-statistikat-zyrtare-te-republikes-se-kosoves.pdf
   1. ASK publikon çdo vit një kalendar paraprak të publikimeve për të gjitha publikimet për vitin aktual. Kalendari është i qasshëm për publikun në faqen e internetit të ASK-së
   1. http://ask.rks-gov.net/sq/agjencia-e-statistikave-te-kosoves/lajme/kalendari-i-publikimeve
   1. Politika e përgjithshme është se para publikimit të statistikave në faqen e internetit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës lëshohet një deklaratë për shtyp, e cila është në dispozicion edhe në faqen e internetit, për të informuar përdoruesit dhe mediat. Të gjithë përdoruesit kanë qasje në të dhëna në të njëjtën kohë.
   1. Shpërndarja e të dhënave është në baza tremujore.
   1. Njoftimet për shtyp janë on-line në kohën e shpërndarjes së të dhënave.
   1. Publikimet e ASK-së, tabelat dhe materialet për njoftim për shtyp, janë gjithmonë në dispozicion në tri gjuhë: shqip, anglisht dhe serbisht.
   1. ASK ka bazën e të dhënave online: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sq/askdata/?rxid=48d7fed2-90d9-4873-8854-c1e793ecafad
   1. Përdoruesit nuk kanë qasje të drejtpërdrejtë në mikro-të dhënat, por me ligj studiuesit/hulumtuesit dhe institucionet mund të kërkojnë qasje përmes ASK-së.
   1. Të dhënat publikohen edhe në Vjetarin Statistikorë të ASK-së: http://ask.rks-gov.net/media/3636/vjetari_statistikor_i_republikës_-së_-kosovës_-2017_-final.pdf
   1. Një shpjegim i shkurtër lidhur me përkufizimet, konceptet kryesore dhe shpjegimet metodologjike për përdoruesit paraqitet në publikimin e të dhënave "Bilanci i Energjisë TM2, 2017”: http://ask.rks-gov.net/media/3501/energjia_tm2-2017.pdf
   1. ASK është e angazhuar për sigurimin e cilësisë në prodhimin e statistikave zyrtare. Duke u bazuar në "LIGJIN Nr. 04/L-036 PЁR STATISTIKAT ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS”, ASK përdor metoda dhe procese statistikore në përputhje me parimet dhe standardet shkencore të pranuara ndërkombëtarisht, si dhe kryen analiza të vazhdueshme, me qëllim përmirësimin e cilësisë dhe ofrimin e statistikave të përditësuara. Në kryerjen e detyrave të saj, ASK ndjek parimet e përgjithshme të menaxhimit të cilësisë, në përputhje me Kodin e Praktikës së Statistikave Evropiane (European Statistics Code of Practice). ASK ka zhvilluar një Deklaratë të Cilësisë e cila gjendet në faqen e internetit të ASK-së: http://ask.rks-gov.net/media/1889/deklarata-e-cilësisë.pdf. Dokumenti përmban njëmbëdhjetë parime, në përputhje me parimet e CoP, si pavarësia profesionale dhe konfidencialiteti statistikor, në të cilat bazohet puna e ASK-së.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Gjatë vitit 2017 Në Agjencinë e Statistikave të Kosovës është kryer procesi i vlerësimit të Sistemit Statistikor të Kosovës përmes qasjes “Peer Review”.
   1. Objektivi kryesor është sigurimi i të dhënave themelore të nevojshme për hartimin e politikave në nivel kombëtar ne sektorin e energjisë nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, sektori privat dhe shfrytëzuesit e tjerë te brendshëm dhe te jashtëm.
   1. Njëra ndër elementet kyçe për të siguruar cilësinë e të dhënave statistikore është matja e kënaqshmërisë së përdoruesve. Anketa ka për qëllim që të grumbulloj informacion të plotë mbi nevojat dhe kërkesat e përdorueseve dhe shfrytëzuesve të të dhënave zyrtare statistikore. Me anë të kësaj ankete shfrytëzuesit e të dhënave statistikore kanë shprehur mendimet dhe opinionet e tyre lidhur me pikëpamjet statistikore, kanë dhënë këshilla dhe sugjerime lidhur me nevojat e tyre për statistika si dhe për përmirësimin e këtyre të dhënave statistikore në të ardhmen. Kjo anketë është realizuar gjatë konferencës së mbajtur me shfrytëzuesit e të dhënave statistikore, të cilës u janë përgjigjur 11 shfrytëzues të këtyre të dhënave. Pyetësori ka përmbajtur 8 pyetje dhe ka përfshirë tema te ndryshme: përdorimin e të dhënave statistikore, vlerësimi i ASK-së në përgjithësi, vlerësimi i ueb faqes së ASK-së, vlerësimi i cilësisë së të dhënave statistikore, etj. Të dhëna më të hollësishme lidhur me këtë ankete mund gjeni në ueb faqen e ASK-së: http://ask.rks-gov.net/media/1904/raporti-i-anketes-së-knaqeshmërisë-së-përdoruesve.pdf
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Për çmimet e energjisë, periudha referuese është 6 mujore (semestrale), ku te dhënat dërgohen ne Eurostat pas 60 ditëve të përfundimit të periudhës 6 mujore. Sa u përket të dhënave të konsumit të energjisë elektrike dhe energjenteve tjerë, periudha referuese është 3 mujore dhe si te tilla publikohen pas 70 ditëve te përfundimit te tremujorit.
   1. Vonesa në kohë është 0.
   1. Statistikat i referohen nivelit kombëtar.
   1. Nuk ka ndërprerje të serive kohore.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Të dhënat kontrollohen para se të finalizohen. Kontrollohen gjithashtu lidhjet midis variablave dhe koherenca në seri e tyre. Të dhënat janë koherente në aspektin e brendshëm
   1. Të dhënat e Energjisë janë administrative dhe merren 7 dite pas dërgimit të kërkesës për të dhëna. Procesimi i te dhënave zgjat një ditë se bashku me tabelimin, analiza e rezultateve zgjat 3 ditë dhe publikimi final një ditë.
   1. Në ASK nuk ka politika të rishikimit
   1. Nuk është kryer asnjë rishikim.
   1. Korporata Energjetike e Kosovës dhe Kompania Kosovare për distribuim dhe furnizim me energji elektrike si dhe Departamenti për tregti te jashtme.
   1. Mbledhja e të dhënave është tremujore.
   1. Mbledhja e të dhënave bëhet përmes emalit.
   1. Bëhet kontrolli logjike dhe nëse te dhënat nuk janë te krahasueshme me tremujorin paraprak apo dhe tremujorin e njëjte te vitit te kaluar konsultohemi me personin përgjegjës nga i cili merren informatat. E njëjta procedurë aplikohet edhe për çmimet e energjisë para se dërgohen ne Eurostat.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Përshtatshmëria sezonale ende nuk zbatohet.