Mogućnosti za zapošljavanje

27.04.2017

Na osnovu Zakona o Civilnoj Službi Republike Kosova (Zakon br. 03/L-149/, i Pravilniku  br.02/2010 o Procedurama Regrutacije u Civilnoj Službi Republike Kosova, Agencija za Statistiku Kosova  objavljuje:

 

                                                          KONKURS

 

<>1.

 

- Obavlja usluge i obogaćivanja knjižnog fonda biblioteke ASK-a.

- Decimalnu klasifikaciju knjiga

- Katalogizaciju knjiga

- Stavljanje publikacija u služi čitalaca i istraživača koji učestvuju u biblioteci.

- Snabdevanje biblioteke sa potrebnim   materijalom za objavljivanje.

- Izveštava dnevno, nedeljno i po potrebi i za duže periode o dinamici obavljanja poslova.

- U slučaju premeštaja obavlja poslove proizvodnje ekonomskih, socijalnih i poljoprivrednih  statistika

- Obavlja i druge poslove u zavisnosti od zahteva rukovodioca  divizije.

 

 

Kvalifikacija : bečelor iz oblasti   ekonomije, socijalnih nauka ili slično.

 

Radno iskustvo :  najmanje 4 godina radnog iskustva.

 

Sposobnosti i veštine:

 -Poznavanje rada na računaru (Word ,Excel,Outlook) ,

-Sposobnost sarađivanja i timskog rada je potrebna.

- Sposobnost čuvanja tajnosti individualnih statističkih podataka.

-Dokazane i efektivne sposobnosti komunikacije

- Poznavanje engleskog jezika

 

 

3. Odeljenje Ekonomskih Statistika i Nacionalnih Računa, jedna ( 1 ) pozicija  od karijere:

Naziv radnog mesta: Jedan ( 1) službenik za statistiku nacionalnih računa

Referentni broj: ASK-OESNR-003

Koeficijent : 7

 

Obaveze i odgovornosti:

 

- Odgovoran/na za izradu kvartalnog Bruto Domaćeg Proizvoda u tekućim i stalnim cenama

- Odgovoran/na za izradu komponenata  godišnjeg BDP-a  prema rashodhom pristupu u tekućim i stalnim cenama

- Odgovoran/na za izradu komponenata  godišnjeg BDP-a  prema proizvodnom pristupu u tekućim i stalnim cenama

- Koordinacija rada i saradnja sa drugim odeljenjima i raznim institucijama podataka,

- Razmena iskustava sa saradnicima u okviru divizije NR i odeljenja ekonomskih statistikea i NR-a.

- Odgovoran/na za pripremu publikacija BDP-a sa oba pristupa

- Priprema različite izveštaje

- Primenjuje metodologiju  Nacionalnih Računa

- Prenosi podatke u Eurostat po potrebi

 

Kvalifikacija : Univerzitetska diploma-Fakultet oblasti ekonomije ili slično.

 

 

Radno iskustvo : Kandidat mora imati 2 godine radnog iskustva.

 

Sposobnosti i veštine:
 

- Poznavanje makroekonomskih pokazatelja

- Duboko stručno znanje iz oblasti nacionalnih računa

- Poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Power Point, Access);

- Sposobnost komuniciranja, planiranja rada, eventualne koordinacije osoblja na profesionalnom nivou;

- Poznavanje engleskog jezika,

- Sposobnost istraživanja, analizaranja i ocenjivanja i izrade preporuka i stručnih saveta

-, Ažuran i spreman da obavlja radne zadatke

- Entuzijasta i energičan.

 

 

 Procedura konkurisanja:

 

U Civilnoj Službi imaju pravo da budu zaposleni punoletni državljani Republike Kosova koji imaju punu sposobnost da deluju, imaju potrebnu školsku spremu i profesionalne sposobnosti za sprovođenje administrativnih funkcija i koji imaju fizičke sposobnosti potrebne za odgovarajuću poziciju.

 

Zakoni i propisi kojima se reguliše zapošljavanje:

 

Izbor civilnih  službenika vrši se u skladu sa Zakonom br . 03/L-149 o Civilnoj Službi Republike Kosova i Uredbom . 02/2010 o Postupku za Zapošljavanje u Civilnoj Službi.

 

Trajanje imenovanja:

 U skladu sa Zakonom  o Civilnoj Službi Republike Kosova u kojem je predviđen i period probnog rada  u trajanju od jedne (1) godine.

 

 

Konkurs je otvoren 15 kalendarskih  dana od dana objavljivanja u medijima.

 

 

Podnošenje prijave:

 

Aplikacije se uzimaju i dostavljaju u Agenciju za Statistiku Kosova , Ul.”Zenel Salihu” br.4,Priština. Uz aplikacije potrebno je  priložiti i kopije sledećih propratnih dokumenata: dokaz o obrazovnim i stručnim kvalifikacijama, dokaz o radnom iskustvu, potvrdu suda da osoba nije pod istragom i ostalu potrebnu dokumentaciju koja je potreba za radno mesto za koju se prijavljujete.

 

Zahtevi podneti posle roka konkursa neće biti prihvaćeni.

Nepotpune prijave će biti  odbijene.

 

 

Zbog velikog broja primljenih prijava,samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

 

Kandidati izabrani u uži izbor biće pismeno testirani  i intervjuisani.

 

Za dodatne informacije možete kontaktirati Kadrovsku Kancelariju na ovaj broj telefona: : 038- 200 31149 od  08:00 – 16: 00 časova.

 

Kosovska Civilna Služba pruža ravnopravnu mogučnost zapošljavanja svim državljanima Kosova i dočekuje aplikacije svih lica muškog i ženskog pola iz svih nacionalnosti na Kosovu.”

 

Ne-večinske nacionalnosti i njihovi pripadnici imaju pravo na pravedno i proporcionalno zastupanje u centralnim i lokalnim organima civilne službe javne administracije, kako je specificirano u Članu 11, st. 3 Zakona Br. 03/L-149 o Civilnoj Službi Republike Kosova”.

 

Agencija za Statistiku Kosova raspisuje: INTERNI KONKURS za ove pozicije:


 
1.    Odeljenje Socijalnih Statistika

 
Naziv radnog mesta: Jedan ( 1) Direktor  Odeljenje Socijalnih Statistika

 

Referentni broj : ASK-DSS-001

 

Koeficijent : 10

 

Glavni zadaci:

 1. Vrši upravljanje i organizovanje rada Odeljenja socijalnih i demografskih statistika i socijalnih istraživanja. Biće odgovoran za planiranje, sprovođenje i nadgledanje politika odeljenja (upoređenje aktivnosti  koji su izvršeni  sa onima što su planirani, fukncionisanje Odeljenja prema reorganizaciji, realizaciji i godišnjem planu).

 

 1. Rukovodi radove vezanih za pripremu operativnog programa i plana statističkih istraživanja, izrađuje jednogodišnji plan rada i priprema petogodišnji plan rada.

 

 1. Nadgleda sve statističke faze (pripremu statističkih instrumenata, prikupljanje, obradu, analizu i objavljivanje statističkih podataka).

 

 1. Obavlja svakodnevno metodološko rukovodstvo Odjeljenja Socijalnih Statistika.

 

 1. Stavlja u upotrebu klasifikacije, standarde i metodologije Eurostat-a za razvoj socijalnih, demografskih statistika i socijalnih  istraživanja, i daje  predloge za unapređenje i ažuriranje socijalnih i demografskih statistika.

 

 1. Osigurava uporedivost podata  socijalnih , demografksih statistika i socijalnih  istraživanja sa međundarodnim podacima.

 

 1. Obavlja kvalitativnu procenu podataka iz publikacija i brine se za profesionalnu obuku osoblja; nadgleda rokove sprovođenja aktivnosti i objavlivanja publikacija prema dinamičnom planu.
 2. Osigurava blisku saradnju sa resornim ministarstvima, naučnim institutima, Univerzitetom u Prištini u pogledu unapređenja socijalnih statistika,

 

 1. Priprema izveštaje o nedeljnom, mesečnom, kvartlanom, polugodišnjem i godišnjem radu i obavlja ostale dodatne poslove na zahtev ID.

 

 • Kvalifikacija: Univerzitetska diploma iz socijalnih nauka, ekonomski fakultet ili slično.

 

    - Radno iskustvo: Kandidat mora imati sedam (7) godina stručnog radnog iskustva od kojih četiri (4) godine radnog iskustva na rukovodečim položajima;

 

- Nadležnosti i veštine:

 

- Znanje o socijalnim i demografskim pokazateljima

- Dokazane veštine za razvijanje i održavanje obuka, instrukcija i nadgledanja.

    - Da bude energičan, da poseduje dobre međuljudske osobine i spreman/na da radi po fleksibilnim radnim vremenom i pod pritiskom vremena.

- Veštine rukovođenja i upravljanja, kandidat mora imati sposobnost da sačuva tajnost podataka koji se odnose na rad.

- Poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Access, SPSS, itd)

- Poznavanje engleskog jezika

 

 

2.    Odeljenje za Popise i Ankete

 

Naziv radnog mesta: Një ( 1) Šef  regionalne kancelarije za statistiku u Mitrovici

Referentni broj : ASK-DRA-002

Koeficijent: 8

 

Glavni zadaci:

1.  Odgovoran je za planiranje, organizovanje, sprovođenje i nadgledanje rada regionalne kancelarije za statistiku u Mitrovici.

2. Koordinira rad sa Odeljenjima ASK-a, u vezi sa sprovođenjem statističkih istraživanja, koja su odobrena od ASK-a,  na terenu opština koje pokrivana  Regionalna kancelarija za statistiku u Mitrovici.

3. Brine se za obuku osoblja, i sticanje znanja od strane osoblja u vezi  metodologija i  upitnicima.

4. Organizuje podelu rada zaposlenih u kancelariji, brine se o dinamici послова, izvrši sistematizaciju, klasifikaciju i logičku kontrolu prikupljenih podataka.

 

5. Odgovoran je za profesionalno upravljanje zaposlenih, kao i za izgradnju delotvornih odnosa sa zaposlenima u regionalnoj kancelariji u skladu sa Zakonom o Civilnoj Službi.

6. Odgovoran je za dobro upravljanje imovinom regionale kancelarije.

7. Razvija dobre odnose saradnje sa ispitanicima i korisnicima statističkih podataka u regionu pokriven od regionalne kancelarije.

8. Predlaže i šalje, u saglasnošću  sa Direktorom Odeljenja za Popise i Ankete, zaposlene u regionalnoj kancelariji za stručno osposobljavanje i druge potrebne obuke.

9. Učestvuje u drugim aktivnostima na zahtev direktora odeljenja na osnovu novog Zakona o Zvaničnoj Statistici Republike Kosovo, i izveštava Direktoru odeljenja za Popise i Ankete o dinamici aktivnosti u okviru dnevnog reda dostavljen od strane ASK-a.

- Kvalifikacija: Univerzitetska diploma u oblasti prava  ili ekonomije, ili slično.

-Radno iskustvo: najmanje  5 godina radnog iskustva.

 

- Nadležnosti i veštine:

 

- Znanja i veštine o korišćenju računara (Wordit, Excelit dhe Outlook ) ,

- poznavanje albanskog i srpsko-hrvatskog jezika

- Da bude energičan i spreman za obavljanje radnih zadataka.

- Kandidat mora imati komunikacijske veštine za timski rad

- Sposobnost sačuvanja tajnosti podataka koji se odnose na rad.

 

Procedura konkurisanja:

 

Procedura za prijavljivanje na konkursu e otvorena za postojeće civilne službenike u ASK, koji sipunjavaju kriterije konkursa za unapređenje. Obrazac za prijavljivanje mogu se uzeti u Kancelariji Arhive u ASK.

Uz obrazac za zapošljavanje treba da dostaviti dokaze o školskoj  kvalifikaciji, pohađanim kursevima, dokaz o random iskustvu, poslednje ocenjivanje посла, kao i druga dokumenata povezana za radno mesto.

Korišćenje pogrešnog i nekompletiranog obrazca sa traženim podacima će se smatrati nevažećim.

Aplikacije se uzimaju i dostavljaju u Agenciju za Statistiku Kosova.

 

ASK, pruža jednake mogučnosti unapređenja za sve postoječe civilne  službenike  u akviru ASK-a.

 

Zapošljavanje i selekcija će se u skladu sa Zakonom br. 03 / L za Civilnu Službu Kosova i Uredbom br. 02/2010 o Procedurama Zapošljavanje u Civilnoj Službi i Uredbom br. 21/2012 za Unapređenje u Karijeri Civilnih Službenika.

 

Rok za prijavljivanje je od datuma:

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja na web stranici ASK-a i na Oglasnoj Tabli ASK-a.

Prijave dostavljene posle isteka roka za prijavljivanje neće biti primljeni.

Za dodatna informacija, molimo vas obratite se Kancelariji za Osoblje u KAS.

 

                                                                                                     Izvršni Direktor,

                                                                                                           Isa Krasniqi 

                                                                                                      ___________________

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.10.2016

OBAVEŠTENJE

 

 

Produžen  je za sedam (7)  kalendarskih dana rok konkursa objavljen dana 08.10.2016 na dnevnu novinu „Epoka e Re“ i na veb-stranicu Agencije za Statistiku Kosova za poziciju:

 

Kandidati koji su u regularnom roku i postupku aplicirali za ovu Poziciju, nije potrebno da ponovo apliciraju.

 

 

1.        Departman  Metodologije i IT-e: jedan ( 1 ) pozicije od karijere:

 

Naziv radnog mesta: Jedan  ( 1) Administrator  IT Sistema

Referentni broj: ASK-DMIT -001

Koeficijent: 8

 

Obaveze i odgovornosti:

 

 • Instalira, konfiguriše i podržava lokalne mreže ASK-a (LAN);

- Pomaže osoblje ASK da rešava eventualne probleme sa sistemom i  u integraciji i ujedinjenje baze podataka i drugih dokumenata i sarađuje na raznim projektima;

- Održava i administrira postojeće računarske mreže kako bi se osigurala dostupnost mreže za sve korisnike sistema;

-Planira, koordinira i sprovodi bezbednosne mere  mreže u cilju zaštite podataka, softvera i hardvera;

- Preporučuje promene za poboljšanje IT sistema;

- Izveštava na dnevnoj ili nedeljnoj osnovi i po potrebi i za duže rokove o dinamici izvođenja radova.

  - Obavlja i druge poslove po nalogu šefa divizije.

 

KvalifikacijaUniverzitetska diploma –Fakultet elektrotehnike i računarstva ili slićno

 

Radno iskustvo :  Kandidat mora imati najmanje 3 godine radnog iskustva u struci.


 
Sposobnosti i veštine:

 

-Poznavanje rada na računaru (Windows Server, Microsoft SQL Server, SharePoint )

- Poznavanje engleskog jezika,

- Dokazano sposobnost za analiziranje potreba za obuke, određivanje odgovarajućih izbora, nadgledanje i ocenjivanje kvaliteta intervencija,

- Dokazane i efektivne sposobnosti komuniciranja

- Dokazano sposobnot osposobljavanja, podučavanja i nadgledanja

- Entuzijasta, energičan, diplomat, diskretan

 

Procedura konkurisanja:

 

U Civilnoj Službi imaju pravo da budu zaposleni punoletni državljani Republike Kosova koji imaju punu sposobnost da deluju, imaju potrebnu školsku spremu i profesionalne sposobnosti za sprovođenje administrativnih funkcija i koji imaju fizičke sposobnosti potrebne za odgovarajuću poziciju.

 

Zakoni i propisi kojima se reguliše zapošljavanje:

 

Izbor civilnih  službenika vrši se u skladu sa Zakonom br . 03/L-149 o Civilnoj Službi Republike Kosova i Uredbom . 02/2010 o Postupku za Zapošljavanje u Civilnoj Službi.

 

Trajanje imenovanja:

 U skladu sa Zakonom  o Civilnoj Službi Republike Kosova u kojem je predviđen i period probnog rada  u trajanju od jedne (1) godine.

 

Konkurs se produžava  za 7 (sedam) kalendarskih dana  od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

 

Podnošenje prijave:

 

Aplikacije se uzimaju i dostavljaju u Agenciju za Statistiku Kosova , Ul.”Zenel Salihu” br.4,Priština.

 

Uz aplikacije potrebno je  priložiti i kopije sledećih propratnih dokumenata: dokaz o obrazovnim i stručnim kvalifikacijama, dokaz o radnom iskustvu, potvrdu suda da osoba nije pod istragom i ostalu potrebnu dokumentaciju koja je potreba za radno mesto za koju se prijavljujete.

                       

Zahtevi podneti posle roka konkursa neće biti prihvaćeni.

Nepotpune prijave će biti  odbijene.

Zbog velikog broja primljenih prijava,samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

 

Kandidati izabrani u uži izbor biće pismeno testirani  i intervjuisani.

 

Za dodatne informacije možete kontaktirati Kadrovsku Kancelariju na ovaj broj telefona: : 038- 200 31149 od  08:00 – 16: 00 časova.

 

Kosovska Civilna Služba pruža ravnopravnu mogučnost zapošljavanja svim državljanima Kosova i dočekuje aplikacije svih lica muškog i ženskog pola iz svih nacionalnosti na Kosovu.”

Ne-večinske nacionalnosti i njihovi pripadnici imaju pravo na pravedno i proporcionalno zastupanje u centralnim i lokalnim organima civilne službe javne administracije, kako je specificirano u Članu 11, st. 3 Zakona Br. 03/L-149 o Civilnoj Službi Republike Kosova”.