Mogućnosti za zapošljavanje

27.10.2016

OBAVEŠTENJE

 

 

Produžen  je za sedam (7)  kalendarskih dana rok konkursa objavljen dana 08.10.2016 na dnevnu novinu „Epoka e Re“ i na veb-stranicu Agencije za Statistiku Kosova za poziciju:

 

Kandidati koji su u regularnom roku i postupku aplicirali za ovu Poziciju, nije potrebno da ponovo apliciraju.

 

 

1.        Departman  Metodologije i IT-e: jedan ( 1 ) pozicije od karijere:

 

Naziv radnog mesta: Jedan  ( 1) Administrator  IT Sistema

Referentni broj: ASK-DMIT -001

Koeficijent: 8

 

Obaveze i odgovornosti:

 

  • Instalira, konfiguriše i podržava lokalne mreže ASK-a (LAN);

- Pomaže osoblje ASK da rešava eventualne probleme sa sistemom i  u integraciji i ujedinjenje baze podataka i drugih dokumenata i sarađuje na raznim projektima;

- Održava i administrira postojeće računarske mreže kako bi se osigurala dostupnost mreže za sve korisnike sistema;

-Planira, koordinira i sprovodi bezbednosne mere  mreže u cilju zaštite podataka, softvera i hardvera;

- Preporučuje promene za poboljšanje IT sistema;

- Izveštava na dnevnoj ili nedeljnoj osnovi i po potrebi i za duže rokove o dinamici izvođenja radova.

  - Obavlja i druge poslove po nalogu šefa divizije.

 

KvalifikacijaUniverzitetska diploma –Fakultet elektrotehnike i računarstva ili slićno

 

Radno iskustvo :  Kandidat mora imati najmanje 3 godine radnog iskustva u struci.


 
Sposobnosti i veštine:

 

-Poznavanje rada na računaru (Windows Server, Microsoft SQL Server, SharePoint )

- Poznavanje engleskog jezika,

- Dokazano sposobnost za analiziranje potreba za obuke, određivanje odgovarajućih izbora, nadgledanje i ocenjivanje kvaliteta intervencija,

- Dokazane i efektivne sposobnosti komuniciranja

- Dokazano sposobnot osposobljavanja, podučavanja i nadgledanja

- Entuzijasta, energičan, diplomat, diskretan

 

Procedura konkurisanja:

 

U Civilnoj Službi imaju pravo da budu zaposleni punoletni državljani Republike Kosova koji imaju punu sposobnost da deluju, imaju potrebnu školsku spremu i profesionalne sposobnosti za sprovođenje administrativnih funkcija i koji imaju fizičke sposobnosti potrebne za odgovarajuću poziciju.

 

Zakoni i propisi kojima se reguliše zapošljavanje:

 

Izbor civilnih  službenika vrši se u skladu sa Zakonom br . 03/L-149 o Civilnoj Službi Republike Kosova i Uredbom . 02/2010 o Postupku za Zapošljavanje u Civilnoj Službi.

 

Trajanje imenovanja:

 U skladu sa Zakonom  o Civilnoj Službi Republike Kosova u kojem je predviđen i period probnog rada  u trajanju od jedne (1) godine.

 

Konkurs se produžava  za 7 (sedam) kalendarskih dana  od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

 

Podnošenje prijave:

 

Aplikacije se uzimaju i dostavljaju u Agenciju za Statistiku Kosova , Ul.”Zenel Salihu” br.4,Priština.

 

Uz aplikacije potrebno je  priložiti i kopije sledećih propratnih dokumenata: dokaz o obrazovnim i stručnim kvalifikacijama, dokaz o radnom iskustvu, potvrdu suda da osoba nije pod istragom i ostalu potrebnu dokumentaciju koja je potreba za radno mesto za koju se prijavljujete.

                       

Zahtevi podneti posle roka konkursa neće biti prihvaćeni.

Nepotpune prijave će biti  odbijene.

Zbog velikog broja primljenih prijava,samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

 

Kandidati izabrani u uži izbor biće pismeno testirani  i intervjuisani.

 

Za dodatne informacije možete kontaktirati Kadrovsku Kancelariju na ovaj broj telefona: : 038- 200 31149 od  08:00 – 16: 00 časova.

 

Kosovska Civilna Služba pruža ravnopravnu mogučnost zapošljavanja svim državljanima Kosova i dočekuje aplikacije svih lica muškog i ženskog pola iz svih nacionalnosti na Kosovu.”

Ne-večinske nacionalnosti i njihovi pripadnici imaju pravo na pravedno i proporcionalno zastupanje u centralnim i lokalnim organima civilne službe javne administracije, kako je specificirano u Članu 11, st. 3 Zakona Br. 03/L-149 o Civilnoj Službi Republike Kosova”.