Izveštaj “Peer Review-a” o usklađenosti Statističkog Sistema Republike Kosova sa Kodeksom Prakse Evropske Statistike i Koordinaciona Uloga Agencije za Statistiku

  • 28/02/2018

Agencija za statistiku Kosova (ASKS) objavila je Izveštaj “Peer Review-a” o usklađenosti Statističkog Sistema Republike Kosova sa Kodeksom Prakse Evropske Statistike i Koordinaciona Uloga Agencije za Statistiku Kosova”.

Ova stručna međunarodna procena tima Peer Review-a iz Eurostata stavlja Statistički Sistem Kosova na Evropski Statistički Sistem i procjenjuje ga na osnovu 15 principa Kodeksa Prakse Evropske Statistike, kao i svakog statističkog sistema zemalja EU-a i regiona.

Prema Izveštaju Peer Review-a, smatra se da je ASK u skladu sa Kodeksom Prakse Evropske Statistike, gde se preporučuje dalje razvijanje konsolidacije institucionalnog okvira, povećanje resursa i poboljšanje troškovne efikasnosti, razvoj upravljanja kvalitetom i metodologije, kao i jačanje odnosa sa korisnicima.

Među oblastima koje tim Peer Review-a procenjuje u Statističkom Sistemu Kosova je da  pravni okvir Statističkog Sistema Kosova je sveobuhvatan i pokriva glavne oblasti koje regulišu zvaničnu statistiku u EU, uprkos tome da ASK kao nova institucija uživa visok nivo kredibiliteta i institucionalne nezavisnosti.

Takođe, koristeći odredbe Zakona o Zvaničnoj Statistici, ASK je razvila široko korišćenje administrativnih podataka i uspostavila je blisku saradnju sa pružaocima administrativnih podataka kroz radne grupe koje diskutuju o tehničkim karakteristikama ovih resursa.

S druge strane, nova veb stranica ASK-a je moderna i atraktivna, što je jednoglasno cenjeno od strane svih korisnika. Sve publikacije i saopštenja za javnost se sistematski objavljuju na albanskom, srpskom i engleskom jeziku, što omogućava veliku međunarodnu vidljivost.

Tim "Peer Review" predlaže da revizija Zakona o Zvaničnoj Statistici treba da omogući produženje mandata izvršnog direktora ASK-a i da ojača njegovu / njenu odgovornost u vezi sa statističkom metodologijom, i da Zakon sadrži i odredbe za sprovođenje učešća ASK-a u dizajniranju i modifikaciji administrativnih podataka.

Tim Peer Review-a predlaže da ASK uspostavlja scoj autoritet kao koordinator Statističkog Sistema i npr. uspostaviti kriterijume za zvaničnu statistiku, pošto je njena koordinaciona uloga još uvek u razvoju u kontekstu novih statističkih institucija.

Takođe, tim Peer Review-a procenjuje da finansijska sredstva nisu dovoljna za ASK da ispuni svoj nacionalni i međunarodni mandat, uprkos činjenici da su u poslednjih nekoliko godina postepeno porasla. Takođe, ASK se podstiče da nastavi sa prenošenjem resursa iz sedam regionalnih kancelarija, koristeći prednost upotrebe novih tehnologija u cilju povećanja produktivnosti.

Tim peer review-a podstiče ASK da ojača odnose sa korisnicima, posebno sa akademskim institucijama (univerzitetima i istraživačkim institutima) kako bi dobila povratne informacije o svojim proizvodima i promovisala saradnju npr. za analizu sopstvenih statistika.

Proces Peer Reviewa je redovna procena Evropskog Statističkog Sistema u zemljama EU-a. Ovaj proces je započeo i u zemljama proširenja. Na Kosovu po prvi put ovaj proces se odvijao od 24-28. jula 2017. godine, gde deo stručnog tima imenovan od Eurostata bili su tri stručnjaka: g. Jean-Michel Durr (vođa tima, Francuska),g. Peter Hackl (Austrija), g. Marius Anderson (Eurostat).

Eurostat je već objavio konačni Izvještaj "Peer Review-a" za Kosovo, u kojem su takođe date preporuke stručnjaka za Statistički Sistem Kosova. Vidi: http://ec.europa.eu/eurostat/web/enlargement-countries/publications/reports

Ovaj proces predstavlja najveće dostignuće Zvanične Statistike Republike Kosova, u okviru međunarodne stručne procene, od poznatih evropskih stručnjaka. U ovom slučaju, Statistički Sistem Kosova je procenjen na osnovu 15 Principa koji su priznati Kodeksom Prakse Evropske Statistike.

Za više informacija o “Peer Review-u” 2017.godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji