Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
19/03/2019 19/03/2019 13:31:51 19/03/2019 13:31:51 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM4 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM4 2018
20/03/2019 20/03/2019 13:32:22 20/03/2019 13:32:22 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
TM4 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM4 2018
20/03/2019 20/03/2019 13:33:05 20/03/2019 13:33:05 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve 2018
21/03/2019 21/03/2019 13:34:49 21/03/2019 13:34:49 Europe/Ljubljana Bujqësi Disa Fakte për Mjedisin
2017-2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Disa Fakte për Mjedisin 2017-2018
22/03/2019 22/03/2019 13:35:43 22/03/2019 13:35:43 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Shkurt 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Shkurt 2019
28/03/2019 28/03/2019 11:36:36 28/03/2019 11:36:36 Europe/Ljubljana Ekonomi Anketa e Ekonomisë së Pavrojtuar në Kosovë
Publikime Vjetore 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Anketa e Ekonomisë së Pavrojtuar në Kosovë Publikime Vjetore 2019
02/04/2019 02/04/2019 14:31:24 02/04/2019 14:31:24 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) 2018
03/04/2019 03/04/2019 14:32:21 03/04/2019 14:32:21 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale 2018
04/04/2019 04/04/2019 14:33:16 04/04/2019 14:33:16 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM4 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM4 2018
11/04/2019 11/04/2019 14:33:45 11/04/2019 14:33:45 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Mars 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Mars 2019
24/04/2019 24/04/2019 14:34:27 24/04/2019 14:34:27 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Mars 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Mars 2019
30/04/2019 30/04/2019 10:15:34 30/04/2019 10:15:34 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM1 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM1 2019
30/04/2019 30/04/2019 14:34:57 30/04/2019 14:34:57 Europe/Ljubljana Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë
TM1 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Arsyeshmëria për vonesën e publikimimit të planifikuar Për shkak te ndërrimit komplet te sistemit informativ te ARBK-se (Platformen e re Elektronike per regjistrimin e Bizneseve), për një kohë është e pamundur nxjerrja e të dhënave për bizneset e regjistruara pas datës 10 shkurt 2019 (as nga vet ARBK), prandaj për këtë arsye publikimi “Repertori Statistikor i Ndërmarrjeve 2019-TM1” që prezentanon bizneset e reja dhe ato të shuara nga 01/01/2019 deri me 31/03/2019, nuk mund te publikohet sipas kalendarit te publikimeve (30/04/2019). Publikimi ne fjale do te shtyhet per datën 07.06.2019 Për më shumë ky është sqarimi i situatës në ARBK nga zyrtari pergjegjes i TI-së.
Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM1 2019
30/04/2019 30/04/2019 14:35:26 30/04/2019 14:35:26 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM1 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM1 2019
10/05/2019 10/05/2019 14:37:07 10/05/2019 14:37:07 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM1 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM1 2019
10/05/2019 10/05/2019 14:37:50 10/05/2019 14:37:50 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Prill 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Prill 2019
15/05/2019 15/05/2019 14:38:28 15/05/2019 14:38:28 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
TM1 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë TM1 2019
16/05/2019 16/05/2019 14:39:12 16/05/2019 14:39:12 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM1 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM1 2019
20/05/2019 20/05/2019 11:29:23 20/05/2019 11:29:23 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale
TM1
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Mirëqenies Sociale TM1
24/05/2019 24/05/2019 14:39:42 24/05/2019 14:39:42 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Prill 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Prill 2019

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 2 prej 7