Mundësi punësimi

Vazhdim i konkursit

11/06/2019

Zhvillues i Aplikacioneve-Marrëveshje për Shërbime të Veçanta (MSHV)

30/05/2019

Anketues për Anketën Testuese të Pemëtarisë 2019

29/05/2019

Anketues/ Intervistues për Statistikat e PRODCOM-it 2018

28/05/2019

Intervistues për të realizuar intervistat për Anketën EU-SILC 2019

28/05/2019

Anketues/ Intervistues për Anketën e Fuqisë Punëtore (BE – AFP)

27/05/2019

Zhvillues i Aplikacioneve - Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - (MSHV)

13/05/2019

Anketues/ Intervistues për Statistikat e PRODCOM-it 2018

10/05/2019

Shpalljen e Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta, TIK

10/05/2019

Rishpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta, EU-SILC 2019

10/05/2019

Faqja 3 prej 5