Mundësi punësimi

Rishpallje e Konkursit Anketues/ Intervistues për Statistikat e PRODCOM-it 2018 (MSHV)

08/07/2019

Një ( 1) Zhvillues dhe Administrator i Lartë i Sistemeve Softuerike

24/05/2019

Një ( 1) Zyrtarë për Tabela Ofruese-Përdoruese (SUT)

24/05/2019

Anketues/ Intervistues për Anketën e Fuqisë Punëtore (BE – AFP)-Marrëveshje për Shërbime të Veçanta (MSHV)

25/06/2019

Një ( 1) Zyrtar për statistika të shërbimeve dhe financave

24/05/2019

Një ( 1) Zyrtar i TI-së për statistikat ekonomike (Zhvillues i Softuerit)

24/05/2019

Dy ( 2) Zyrtar ne zyrën rajonale te statistikës në Prizren

24/05/2019

Një ( 1) Zyrtar ne zyrën rajonale te statistikës në Gjakovë

24/05/2019

Një ( 1) Zyrtar ne zyrën rajonale te statistikës në Ferizaj

24/05/2019

Anketues për Anketën e Mbeturinave Industriale dhe Anketën e Mbeturinave të Trajtuara 2019

21/06/2019

Faqja 2 prej 5