Struktura organizative

ASK-ja përbëhet nga shtatë departamente. Këto përfshijnë katër departamente operacionale, një Departament të Administratës, një Departament të Teknologjisë Informative dhe Metodologjisë, dhe një Departament për Politika, Planifikim, Komunikim dhe  Koordinim.

Të katër departamentet operacionale mbulojnë fushat e mëposhtme statistikore të përgjegjësisë:

Statistikat e Bujqësisë dhe Mjedisit

Regjistrimet dhe Anketimet

Statistikat Ekonomike

Statistikat Sociale, duke përfshirë Statistikat e Popullsisë