Mundësi punësimi

Anketues/ Intervistues për Anketën e Fuqisë Punëtore (BE – AFP)

17/07/2018

Anketues/ Intervistues për Anketën e Fuqisë Punëtore (BE – AFP) - MSHV

05/07/2018

Rishpallje - Një (1) Zyrtar për statistika të bujqësisë

13/06/2018

Rishpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta- Ekspert i TI-së

03/07/2018

Njoftim për ndërprerje - Ekspert i TI - MSHV

04/07/2018

Konkurs i mbrendshëm për pozitat : Një (1) Drejtor të Departamentit të Statistikave dhe Llogarive Kombëtare, dhe Një (1) Udhëheqës i Divizionit të Informalitetit dhe Llogarive Qeveritare

04/05/2018

Një ( 1) Zyrtar për Statistika të Arsimit

16/04/2018

Dy ( 2) Zyrtar në Zyrën Rajonale të Statistikës në Gjakovë

16/04/2018

Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Ekspert i TI-së

26/05/2018

Njoftim për ndërprerje - Ekspert i TI - MSHV

24/05/2018

Faqja 1 prej 2