Mundësi punësimi

Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Anketues/ Intervistues dhe Mbikëqyrës për Anketën Strukturore të Ndërmarrjeve 2018 (ASN 2018)

05/04/2019

Konkurs Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta, Anketues/ Intervistues për Tregtinë me pakicë dhe Turizmin

27/03/2019

Konkurs i brendshëm Zyrtar në Zyrën Rajonale të Statistikës në Ferizaj

02/04/2019

Konkurs Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta-Intervistues dhe mbikqyrës Anketën EU-SILC 2019

17/04/2019

Konkurs Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta, Zyrtar për statistika ne zyrën rajonale në Gjilan

29/03/2019

Shpalljen e Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Staf mbështetës për Anketën (TIK dhe SILC)

14/03/2019

Njoftim mbi Anulimin e konkursit për pozitën Administrator i lartë i TI-së për baza të të dhënave

08/04/2019

Konkurs i mbrendshëm për tri (3) pozita

26/02/2019

Konkurs Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta-Anketues/Intervistues

22/03/2019

Shpalljen e Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Anketues/Intervistues për Anketën TIK

14/03/2019

Faqja 2 prej 3