Mundësi punësimi

Vazhdim i konkursit për tri (3) pozita: Një (1) Zhvillues dhe Administrator i Lartë i Sistemeve Softuerike, Një (1) Zyrtar i lartë i Regjistrit të Popullsisë, Një (1) Recepsionistë

24/04/2019

Konkurs për tri (3) pozita: Një ( 1) Zhvillues dhe Administrator i Lartë i Sistemeve Softuerike, Një (1) Zyrtar i lartë i Regjistrit të Popullsisë, Një (1) Recepsionistë

05/04/2019

: Një ( 1) Zhvillues dhe Administrator i Lartë i Sistemeve Softuerike,

24/04/2019

Zhvillues i Aplikacioneve - Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - (MSHV)

13/05/2019

Shpalljen e Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta, TIK

10/05/2019

Rishpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta, EU-SILC 2019

10/05/2019

Anketues/ Intervistues për Statistikat e PRODCOM-it 2018

10/05/2019

Konkurs Publik me MSHV - Anketues për Anketën Testuese të Pemëtarisë 2019

08/05/2019

Njoftim mbi anulimin e konkursit -Intervistues dhe mbikëqyrës për të realizuar intervistat për Anketën EU-SILC 2019

08/05/2019

Konkurs Publik me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta- Listues i Ekonomive Familjare, Azhurnues i Hartave dhe Mbikqyrës

03/05/2019

Faqja 1 prej 3