Mundësi punësimi

NJOFTIM PER KANDIDAT TE SUKSESHEM:


Administrator i Sistemit të TI-së

http://ask.rks-gov.net/media/2472/njoftm.pdf

Zyrtar i lartë për buxhet dhe financa 

http://ask.rks-gov.net/media/2468/zyrtar-per-buxhet-2016.pdf

Zyrtar për hartografi

http://ask.rks-gov.net/media/2469/zyrtar-per-hartografi.pdf

Zyrtar për statistika në Gjilan

http://ask.rks-gov.net/media/2467/shm.pdf

27.10.2016

 

NJ O F T I M 

 

Vazhdohet edhe për shtatë (7) ditë kalendarik afati i konkursit , i shpallur me dt. 08.10.2016 ne gazetën ditore Epoka e Re   ne Ueb-faqen e  Agjencisë të Statistikave të Kosovës për pozitën:

Te gjithë kandidatet te cilët kanë aplikuar ne afat dhe procedurë te rregullt për këtë pozitë nuk kanë nevojë për ri-aplikim.

 

1.    Departamenti i Metodologjisë dhe TI-së dy ( 2 ) pozita të karrierës:

Titulli: Një ( 1) Administrator i Sistemit të TI-së
Numri  i referencës : ASK-DMTI-se -001
Koeficienti : 8
Detyrat dhe përgjegjësit :

-         Instalon, konfiguron dhe mbështet rrjetin lokal të ASK-së (LAN);
-         Ndihmon stafin e brendshëm të ASK-së për të zgjidhur problemet eventuale të sistemit, ndihmon në integrimin dhe unifikimin e bazës së të dhënave dhe dokumenteve tjera si dhe  bashkëpunon në projekte të ndryshme;
-        Mirëmban dhe administron me rrjetin ekzistues kompjuterik për të siguruar disponueshmërinë e rrjetit për të gjithë përdoruesit e sistemit; 
-        Planifikon , koordinon dhe të zbaton masat e sigurisë së rrjetit në mënyrë që të mbrojnë të dhënat, softuerët dhe harduerët;
-       Rekomandon ndryshime për të përmirësuar sistemet e TI-së;
-        Raporton në baza ditore, javore dhe sipas nevojës edhe për afate më të gjata për dinamiken e kryerjes së punëve; 
-       Kryen edhe pune tjera varësisht prej kërkesave të Udhëheqësit të  divizionit.

 

Kualifikimi – Diploma  univerzitare – në fushën e Teknologjisë Informative apo ndonjë fushë tjetër e ngjajshme.

Përvoja : Kandidati duhet të ketë  së paku 3 vite përvojë pune profesionale   

Kompetenca dhe aftësitë:

-        Njohuri bazike për përdorimin e Windows Server, Microsoft SQL Server, SharePoint (përparësi).
-        Njohja e gjuhës angleze , 
-        Aftësia e dëshmuar për analizimin e nevojave për aftësim, përcaktimin e zgjedhjeve të duhura, monitorimin dhe vlerësimin e cilësisë së intervenimeve,
-        Të ketë shkathtësi të dëshmuara dhe efektive te komunikimit ,
-        Shkathtësi të dëshmuara të zhvillimit të mbajtjes së trajnimit , instruktimit dhe monitorimit ,
-       Entuziast ,energjik , diplomatik , diskret

Procedura e konkurimit:

 Në Shërbimin Civilë  kanë të drejtë të punësohen shtetasit e Republikës se Kosovës të moshës madhore ,të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, përgatitje të nevojshme arsimore dhe aftësi profesionale për zbatimin funksionit administrativ dhe të cilët kanë aftësi fizike që kërkohen për  pozitën përkatëse.

Aktet ligjore dhe nënligjore qe e rregullojnë rekrutimin:

Përzgjedhja e Shërbyesve Civilë bëhet në pajtim me Ligjin –Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civilë te Republikës se Kosovës dhe Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e rekrutimit ne Shërbimin Civilë.

 Kohëzgjatja e emërimit: Sipas Ligjit të Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës , në të cilën është përfshirë periudha e punës provuese  prej një (1) viti.

 

Konkursi zgjatet edhe për  7 dite kalendarik nga dita e publikimit në mjetet e informimit publik.

 

Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve:

Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Agjencionin e  Statistikave te Kosovës , Rr,”Zenel Salihu” nr.4  Prishtinë. Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, dëshmi mbi përvojën e punës  , vertetimin nga Gjykata  që personi nuk është  nënë hetime dhe dokumentacionet e tjera të nevojshme , që kërkohen për vendin e punës për të cilin konkurroni.

Kërkesat e derguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara do të refuzohen.

 

Për  shkak të  numrit të madh të kërkesave të pranuara , vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do ti nënshtrohen testimit me shkrim dhe intervistimit.

Për informata të hollësishme, mund të kontaktoni me  zyren e personelit ,  në  tel: 038- 20031149 , prej orës 08:00 – 16: 00.

 

“Shërbimi Civilë i Kosovës ofron mundesi të barabarta te punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë  personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

“Komuniteti jo - shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin11, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”.

 

--______________________________________________________________________

 

08.10.2016

 

Duke u bazuar në  Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin  Civilë të Kosovës dhe Rregulloren Nr. 02/2010 Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës , Agjencia e Statistikave të Kosovës,  shpallë: 

                                                          KONKURS  


1.    Departamenti i Metodologjisë dhe TI-së dy ( 2 ) pozita të karrierës:

Titulli: Një ( 1) Administrator i Sistemit të TI-së
Numri  i referencës : ASK-DMTI-se -001
Koeficienti : 8
Detyrat dhe përgjegjësit :

-         Instalon, konfiguron dhe mbështet rrjetin lokal të ASK-së (LAN);
-         Ndihmon stafin e brendshëm të ASK-së për të zgjidhur problemet eventuale të sistemit, ndihmon në integrimin dhe unifikimin e bazës së të dhënave dhe dokumenteve tjera si dhe  bashkëpunon në projekte të ndryshme;
-        Mirëmban dhe administron me rrjetin ekzistues kompjuterik për të siguruar disponueshmërinë e rrjetit për të gjithë përdoruesit e sistemit; 
-        Planifikon , koordinon dhe të zbaton masat e sigurisë së rrjetit në mënyrë që të mbrojnë të dhënat, softuerët dhe harduerët;
-       Rekomandon ndryshime për të përmirësuar sistemet e TI-së;
-        Raporton në baza ditore, javore dhe sipas nevojës edhe për afate më të gjata për dinamiken e kryerjes së punëve; 
-       Kryen edhe pune tjera varësisht prej kërkesave të Udhëheqësit të  divizionit.

 

Kualifikimi – Diploma  univerzitare – në fushën e Teknologjisë Informative apo ndonjë fushë tjetër e ngjajshme.

Përvoja : Kandidati duhet të ketë  së paku 3 vite përvojë pune profesionale   

Kompetenca dhe aftësitë:

-        Njohuri bazike për përdorimin e Windows Server, Microsoft SQL Server, SharePoint (përparësi).
-        Njohja e gjuhës angleze , 
-        Aftësia e dëshmuar për analizimin e nevojave për aftësim, përcaktimin e zgjedhjeve të duhura, monitorimin dhe vlerësimin e cilësisë së intervenimeve,
-        Të ketë shkathtësi të dëshmuara dhe efektive te komunikimit ,
-        Shkathtësi të dëshmuara të zhvillimit të mbajtjes së trajnimit , instruktimit dhe monitorimit ,
-       Entuziast ,energjik , diplomatik , diskret

 

Titulli: Një ( 1) Zyrtar për Hartografi
Numri  i referencës : ASK-DMTI-së-002
Koeficienti : 7
Detyrat dhe përgjegjësit :

-    Përgatitja e kornizës se mostrës dhe azhurnimi i saj ,
-    Azhurnimi i regjistrave të ndryshëm  sipas zonave administrative të fundit,
-    Përgatitja e listës së vendbanimeve,
-    Bashkëpunimi me Komunat dhe Zyrat rajonale të Statistikës , 
-    Printimi i hartave të nevojshme për hulumtime statistikore në teren për anketa statistikore,
-    Kontrollimi i materialit  nga tëreni për azhurnimin e qarqeve regjistruese ,
-    Bashkëpunim i ngushtë me sektorin e metodologjisë dhe mostrave ,
-    Kryen edhe punë tjera sipas kërkesës së Eprorit.


Kualifikimi : Diploma universitare –Fakulteti i Gjeografisë apo e ngjashme
Përvoja e punës: kandidati duhet të ketë 2 vite përvojë  pune profesionale . 
Kompetenca dhe aftësitë: 
-    Njohja e kompjuterit  (Word , Excel , Outlook) , 
-    Bashkëpunimi në mënyrë ekipore , 
-    Të ketë aftësi të ruajtjes së konfidencialitetit të të dhënave individuale statistikore
-    Aftësia e dëshmuar për analizimin e nevojave për aftësim, përcaktimin e zgjedhjeve të duhura, monitorimin dhe vlerësimin e cilësisë së intervenimeve,
-    Të ketë shkathtësi të dëshmuara dhe efektive të komunikimit , 
-    Shkathtësi të dëshmuara të zhvillimit të mbajtjes së trajnimit, instruktimit dhe monitorimit ,
-    Entuziast , energjik , diplomatik , diskret
-    Preferohet njohuri nga gjuha angleze.

 


2.    Departamenti i Administratës dhe Mbështetjes , një ( 1 ) pozitë të karrierës:

Titulli: Një ( 1) Zyrtar i lartë për buxhet dhe financa
Numri  i referencës : ASK-DAM-003
Koeficienti : 8

Detyrat dhe përgjegjësit :

-        Harton planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të përcaktuara
        në bazë të objektivave,
-        Udhëheqë grupet punuese  në fushën profesionale , ku kërkohet dhe kryen detyra të specializuara në fushën profesionale specifike si dhe ndihmon stafin tjetër të institucionit në realizimin  e detyrave  dhe përgjegjësive,
-        Në bashkëpunim me mbikëqyrësin analizon  dhe vlerëson realizimin e objektivave dhe planit të punës të njësisë dhe harton raporte mbi profesionin e arritur,
-        Analizon dhe vlerëson propozimet e buxhetit dhe bënë ekzaminimin e tyre duke shqyrtuar për korrektësinë dhe saktësinë, si dhe kontribuon përgatitjen e buxhetit përfundimtar për njësinë buxhetore,
-        Monitoron shpenzimet e buxhetit gjatë gjithë vitit dhe përgatitë raportet lidhur me 
        shpenzimet e buxhetit ,
-        Siguron që fondet janë në dispozicion për shpenzimin e parasë publike dhe janë bërë zotimet përkatëse,
-        Analizon dhe vlerëson planin rrjedhës të parasë , zotimeve dhe shpenzimeve dhe siguron se janë bërë në pajtim me procedurat dhe standardet e parapara me legjislacionin për buxhet dhe financa,
-        Kryen edhe punët të tjera profesionale në pajtim me qëllimin e vendit të punës të cilat mund të kërkohen kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.

Kualifikimi – Diploma  univerzitare – Fakulteti ekonomik apo të ngjashme
 Përvoja : Kandidati duhet të ketë  se paku 3 vite përvojë pune profesionale .
Kompetenca dhe aftësitë:

-     Shkathtësi kompjuterike në aplikacion të programeve  (Word , Excel , PowerPaint,
         Access),
-    Njohuri të thellë dhe të specializuar në fushën e financave publike dhe buxhet,
-     Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme,
-    Shkathtësi  analitike , vlerësuese dhe formim të rekomandimeve dhe këshillave 
    profesionale  , planifikim të punës dhe udhëheqësit të ekipit,
-    Azhur dhe i gatshëm në kryerjen e detyrave të punës. 

 

3.    Departamenti i Regjistrimit dhe Anketimit , një ( 1 ) pozitë të karrierës:

Titulli: Një ( 1) Zyrtar në  zyrën rajonale të Statistikës në Gjilan
Numri  i referencës : ASK-DRA-004
Koeficienti : 6
Detyrat dhe përgjegjësit :

-          Kujdeset për shpërndarjen , distribuimin materialit në terren , grumbullimin materialit
           nga njësitë raportuese , kontrollimin dhe sistemimin  e Raporteve  të statistikave Vitale,
-     Kryen  plotësimin , monitorimin dhe kontrollimin e Raporteve Indeksit të kostos së ndërtimit , -Kryen  plotësimin , monitorimin dhe kontrollimin e Raporteve mbi Statistikat e kulturës dhe sportit,
-    Shpërndan , plotëson , kontrollon dhe sistemon Raportet mbi Statistikat e Arsimit(shkollave) si dhe kryen dhe është përgjegjës për detyra tjera  administrative dhe teknike,
-     Kryen  plotësimin , monitorimin dhe kontrollimin e Raporteve  të  hotelerisë dhe turizmit,
-      Zhvillon kryen :  Anketën mbi buxhetin e ekonomive shtëpiake , në ekonomitë familjare , intervista , shpërndarjen e ditarëve , plotësimin e anketave , udhëzon për plotësimin e ditarëve të shpenzimeve , vizitat javore në ekonomitë familjare , përfshirjen dhe kontrollimin e informatave të mbledhura në Anketën mbi buxhetin e ekonomive shtëpiake.
-      Zhvillon raporte të mira  me respodentët ,bënë  kontrollimin logjikë të hulumtimeve statistikore ,kujdeset për shpërndarjen, distribuimin  dhe grumbullimin e  raporteve  në terren,
-    Me kërkesën e udhëheqësit të Zyrës rajonale, përcjell dhe monitoron personat e angazhuar në terren gjatë  procesit të implementimit të projekteve  të planifikuara nga ASK-ja
-    Raporton te Udhëheqësi  i zyrës rajonale për dinamiken e aktiviteteve sipas agjendës që ka parashtruar  Departamenti i ASK.

Kualifikimi : Diploma universitare ( përfshi edhe bachellor)–Fakulteti nga fushat ekonomike, shoqërore, juridike, apo të ngjashme
Përvoja e punës: kandidati duhet të ketë 2 vite përvojë  pune. 

Kompetenca dhe aftësitë: 

-    Njohja e kompjuterit  (Word ,Excel,Outlook) , 
-    Bashkëpunimi në mënyrë ekipore e nevojshme, 
-    Të ketë aftësi të ruajtjes së konfidencialitetit të të dhënave individuale statistikore.
-    Shkathtësi në realizimin e punëve dhe detyrave sipas planit vjetor të  zyrës rajonale 
-    Shkathtësi të mira të komunikimit , përfshirë aftësinë për të interpretuar informata , dhënë  
            udhëzime dhe përcjellë informata tek të tjerët; 

Procedura e konkurimit:

 Në Shërbimin Civil  kanë të drejtë të punësohen shtetasit e Republikës se Kosovës të moshës madhore ,të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, përgatitje të nevojshme arsimore dhe aftësi profesionale për zbatimin funksionit administrativ dhe të cilët kanë aftësi fizike që kërkohen për  pozitën përkatëse.

Aktet ligjore dhe nënligjore që e rregullojnë rekrutimin:
Përzgjedhja e Shërbyesve Civilë bëhet në pajtim me Ligjin –Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e rekrutimit ne Shërbimin Civilë.

 Kohëzgjatja e emërimit: Sipas Ligjit të Shërbimit Civil të Republikes së Kosoves , në të cilën është përfshirë periudha e punës provuese  prej një (1) viti.


Konkursi është i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në mjetet e informimit publik.

Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve:

Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Agjencionin e  Statistikave të Kosovës , Rr,”Zenel Salihu” nr.4  Prishtinë. Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, dëshmi mbi përvojën e punës, vertetimin nga Gjykata  që personi nuk është  nën hetime dhe dokumentacionet e tjera të nevojshme , që kërkohen për vendin e punës për të cilin konkuroni.
Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara do të refuzohen.
Për  shkak të  numrit të madh të kërkesave të pranuara , vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do ti nënshtrohen testimit me shkrim dhe intervistimit.
Për informata të hollësishme, mund të kontaktoni   zyrën e personelit ,  në  tel: 038- 20031149 , prej orës 08:00 – 16: 00.

“Shërbimi Civilë i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë  personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.
“Komuniteti jo - shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin11, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”.