Kalendari i Publikimeve

Data e planifikuar Data e publikimit Produkti statistikor Periudha raportuese Data e voneses
Indeksit Çmimeve të Inputeve dhe Çmimet në Bujqësi TM4 2016
12.01.2016 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Dhjetor 2015
29.01.2016 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) Dhjetor 2015
29.01.2016 Buletini Tremujor TM4 2015
01.02.2016 Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM4 2015
04.02.2016 Statistikat e Transportit TM4 2016
05.02.2016 Indeksit Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet në Bujqësi TM4 2015
10.02.2016 Indeksit Çmimeve të Inputeve dhe Çmimet në Bujqësi TM4 2015
12.02.2016 Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM3 2015
15.02.2016 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Janar 2016
19.02.2016 Rezultatet e Anketës PRODCOM 2014
24.02.2016 Indeksit Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet në Bujqësi 2010-2015
25.02.2016 Bilanci i Energjisë në Kosovë TM4 2015
26.02.2016 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) Janar 2016
29.02.2016 Indeksit Çmimeve të Inputeve dhe Çmimet në Bujqësi 2010-2015
11.03.2016 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Shkurt 2016
11.03.2016 Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM4 2015
14.03.2016 Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM4 2015
14.03.2016 Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM4 2015
15.03.2016 Statistikat e Hotelerisë TM4 2015
25.03.2016 Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM4 2015
30.03.2016 Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM4 2015
30.03.2016 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) Shkurt 2016
31.03.2016 Statistiakt e Ujit 2015
12.04.2016 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Mars 2016
14.04.2016 Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) 2015
29.04.2016 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) Mars 2016
29.04.2016 Indeksit Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet në Bujqësi TM1 2016
29.04.2016 Rezultatet e Anketës së Kulturave Bimore dhe të Blegtorisë 2015
29.04.2016 Buletini Tremujor TM1 2016
03.05.2016 Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM1 2016
05.05.2016 Statistikat e Transportit TM1 2016
06.05.2016 Indeksit Çmimeve të Inputeve dhe Çmimet në Bujqësi TM1 2016
12.05.2016 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Prill 2016
25.05.2016 Bilanci i Energjisë në Kosovë TM1 2016
26.05.2016 Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM4 2015
27.05.2016 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) Prill 2016
07.06.2016 Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM1 2017
08.06.2016 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) 2016
09.06.2016 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) 2015
10.06.2016 Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare (ABEF) 2015
10.06.2016 Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM1 2016
10.06.2016 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) 2015
10.06.2016 Llogaritë Qeveritare 2015
13.06.2016 Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM1 2016
13.06.2016 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Maj 2016
14.06.2016 Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM1 2016
15.06.2016 Statistikat e Arsimit 2015/2016
15.06.2016 Statistikat e Hotelerisë TM1 2016
21.06.2016 Statistikat e Lindjeve 2015
23.06.2016 Statistikat e Vdekjeve 2015
23.06.2016 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) Maj 2017
24.06.2016 Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM1 2016
27.06.2016 Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur 2015
29.06.2016 Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM1 2016
29.06.2016 Vlerësimi i Popullsisë 2015
29.06.2016 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) Maj 2016
30.06.2016 Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2016
30.06.2016 Statistikat e Mirëqenies Sociale 2015
08.07.2016 Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM1 2016
12.07.2016 Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM1 2016
12.07.2016 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Qershor 2016
28.07.2016 Statistikat e Kurorëzimeve 2015
29.07.2016 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) Qeshor 2016
29.07.2016 Buletini Tremujor TM2 2016
01.08.2016 Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM2 2016
04.08.2016 Statistikat e Shkurorëzimeve 2015
05.08.2016 Statistikat e Transportit TM2 2016
05.08.2016 Indeksit Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet në Bujqësi TM2 2016
05.08.2016 Bilanci i Energjisë në Kosovë 2015
10.08.2016 Indeksit Çmimeve të Inputeve dhe Çmimet në Bujqësi TM2 2016
12.08.2016 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Korrik 2016
25.08.2016 Bilanci i Energjisë në Kosovë TM2 2016
30.08.2016 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) Korrik 2016
09.09.2016 Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM2 2016
13.09.2016 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Gusht 2016
13.09.2016 Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM2 2016
13.09.2016 Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM2 2016
14.09.2016 Statistikat e Hotelerisë TM2 2016
16.09.2016 Statistikat e Varfërisë Shtator 2016
27.09.2016 Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM2 2016
27.09.2016 Statistikat e Jurisprudencës për Persona Madhorë 2015
27.09.2016 Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM2 2016
29.09.2016 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) Gusht 2016
30.09.2016 Rezultatet e Anketës së Kulturave Bujqësore Bimore, Sipërfaqet e Mbjellura 2015
30.09.2016 Kosova në Shifra 2015
30.09.2016 Gazrat Serrë 2015
06.10.2016 Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM2 2016 25.11.2016
07.10.2016 Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM2 2016
12.10.2016 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Shtator 2016
17.10.2016 Statistikat e Kulturës 2015
20.10.2016 Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë 2014/2015
28.10.2016 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) Shtator 2016
28.10.2016 Anketa e Mbeturinave të Trajtuara (AMT) 2015
31.10.2016 Buletini Tremujor TM3 2016
01.11.2016 Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM3 2016
03.11.2016 Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve 2015
03.11.2016 Bruto Produkti Vendor (BPV) në Qasjen e Prodhimit 2015
04.11.2016 Statistikat e Shëndetësisë 2015
04.11.2016 Indeksit Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet në Bujqësi TM3 2016
04.11.2016 Statistikat e Transportit TM3 2016
11.11.2016 Indeksit Çmimeve të Inputeve dhe Çmimet në Bujqësi TM3 2016
11.11.2016 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Tetor 2016
15.11.2016 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) Qershor 2017
25.11.2016 Bilanci i Energjisë në Kosovë TM3 2016
25.11.2016 Llogaritjet Ekonomike në Bujqësi 2015
29.11.2016 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) Tetor 2016
30.11.2016 Kalendari i Publikimeve 2017
30.11.2016 Anketa e Mbeturinave Komunale (AMK) 2015
07.12.2016 Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN) 2015
09.12.2016 Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM3 2016
12.12.2016 Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM3 2016
12.12.2016 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Nëntor 2016
13.12.2016 Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM3 2016
14.12.2016 Statistikat Gjinore 2014/2015
14.12.2016 Statistikat e Hotelerisë TM3 2016
15.12.2016 Statistikat e Sportit 2015 15.12.2017
15.12.2016 Fletëpalosja 2016
16.12.2016 Fletëpalosja 2016
19.12.2016 Rezultatet e Anketës PRODCOM 2015
21.12.2016 Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM4 2015
23.12.2016 Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM3 2016
23.12.2016 Kalendari i ASK-së 2017
23.12.2016 Anketa e Mbeturinave Industriale (AMI) 2015
28.12.2016 Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM3 2016
29.12.2016 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) Nëntor 2016
29.12.2016 Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM3 2016
12.01.2017 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Dhjetor 2016
13.01.2017 Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM3 2016 25.01.2017
25.01.2017 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) Dhjetor 2016
31.01.2017 Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM4 2016
31.01.2017 Statistikat e Transportit TM4 2016
31.01.2017 Buletini Tremujor TM4 2016
09.02.2017 Indeksit Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet në Bujqësi TM4 2016
14.02.2017 Indeksit Çmimeve të Inputeve dhe Çmimet në Bujqësi TM4 2016
15.02.2017 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Janar 2017
16.02.2017 Bilanci i Energjisë në Kosovë TM4 2016
24.02.2017 Indeksit Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet në Bujqësi 2010-2016
28.02.2017 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) Janar 2017
28.02.2017 Indeksit Çmimeve të Inputeve dhe Çmimet në Bujqësi 2010-2016
09.03.2017 Statistikat e Hotelerisë TM4 2016
09.03.2017 Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM4 2016
10.03.2017 Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM4 2016
13.03.2017 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Shkurt 2017
13.03.2017 Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM4 2016
20.03.2017 Katalogu i Publikimeve 2016
21.03.2017 Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM4 2016
23.03.2017 Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM4 2016
24.03.2017 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) Shkurt 2017
03.04.2017 Statistikat e Mirëqenies Sociale 2016
06.04.2017 Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM4 2016
11.04.2017 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Mars 2017
14.04.2017 Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM4 2016
20.04.2017 Llogaritë Qeveritare TM4 2016
25.04.2017 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) Mars 2017
28.04.2017 Buletini Tremujor TM1 2017
02.05.2017 Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM1 2017
02.05.2017 Statistikat e Transportit TM1 2017
11.05.2017 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Prill 2017
12.05.2017 Indeksit Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet në Bujqësi TM1 2017
15.05.2017 Indeksit Çmimeve të Inputeve dhe Çmimet në Bujqësi TM1 2017
15.05.2017 Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) 2016
19.05.2017 Bilanci i Energjisë në Kosovë TM1 2017
25.05.2017 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) Prill 2017
06.06.2017 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) 2016
07.06.2017 Statistikat e Hotelerisë TM1 2017
08.06.2017 Llogaritë Qeveritare 2016
09.06.2017 Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM1 2017
12.06.2017 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Maj 2017
12.06.2017 Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM1 2017
14.06.2017 Statistikat e Lindjeve 2016
15.06.2017 Statistikat e Arsimit 2016\2017
20.06.2017 Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM1 2017
23.06.2017 Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM1 2017
26.06.2017 Disa Fakte mbi Mjedisin 2016
27.06.2017 Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur 2016
29.06.2017 Vlerësimi i Popullsisë 2016
30.06.2017 Statistikat e Vdekjeve 2016
30.06.2017 Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2017
05.07.2017 Bilanci i Energjisë në Kosovë 2016
10.07.2017 Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM1 2017
11.07.2017 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Qershor 2017
14.07.2017 Llogaritë Qeveritare TM1 2017
14.07.2017 Statistikat e Kurorëzimeve 2016
25.07.2017 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) Qershor 2017
28.07.2017 Statistikat e Shkurorëzimeve 2016
31.07.2017 Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM2 2017
31.07.2017 Statistikat e Transportit TM2 2017
31.07.2017 Buletini Tremujor TM2 2017
10.08.2017 Indeksit Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet në Bujqësi TM2 2017
11.08.2017 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Korrik 2017
14.08.2017 Indeksit Çmimeve të Inputeve dhe Çmimet në Bujqësi TM2 2017
18.08.2017 Bilanci i Energjisë në Kosovë TM2 2017
25.08.2017 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) Korrik 2017
06.09.2017 Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM2 2017
06.09.2017 Statistikat e Hotelerisë TM2 2017
08.09.2017 Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM2 2017
11.09.2017 Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare (ABEF) 2016
11.09.2017 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Gusht 2017
11.09.2017 Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM2 2017
19.09.2017 Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TN2 2017
21.09.2017 Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM2 2017
25.09.2017 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) Gusht 2017
27.09.2017 Statistikat e Jurisprudencës për Persona Madhorë 2016
28.09.2017 Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM2 2017
29.09.2017 Rezultatet e Anketës së Kulturave Bimore dhe të Blegtorisë 2016
29.09.2017 Kosova në Shifra 2016
06.10.2017 Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM2 2017
10.10.2017 Llogaritë Qeveritare TM2 2017
11.10.2017 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Shtator 2017
17.10.2017 Statistikat e Kulturës 2016
25.10.2017 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) Shtator 2017
27.10.2017 Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve 2016
27.10.2017 Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve 2016
27.10.2017 Anketa e Mbeturinave të Trajtuara (AMT) 2016
31.10.2017 Buletini Tremujor TM3 2017
31.10.2017 Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM3 2017
31.10.2017 Statistikat e Transportit TM3 2017
06.11.2017 Statistikat e Shëndetësisë 2016
06.11.2017 Llogaritjet Ekonomike në Bujqësi 2016
10.11.2017 Indeksit Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet në Bujqësi TM3 2017
10.11.2017 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Tetor 2017
10.11.2017 Anketa e Mbeturinave Komunale (AMK) 2016
14.11.2017 Indeksit Çmimeve të Inputeve dhe Çmimet në Bujqësi TM3 2017
17.11.2017 Bilanci i Energjisë në Kosovë TM3 2017
24.11.2017 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) Tetor 2017
29.11.2017 Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM1 2017
30.11.2017 Kalendari i Publikimeve 2018
05.12.2017 Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN) 2016
07.12.2017 Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM3 2017
07.12.2017 Statistikat e Hotelerisë TM3 2017
08.12.2017 Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM3 2017
11.12.2017 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Nëntor 2017
11.12.2017 Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM3 2017
12.12.2017 Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM3 2017
13.12.2017 Rezultatet e Anketës PRODCOM 2016
14.12.2017 Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë 2016
15.12.2017 Anketa e Mbeturinave Industriale (AMI) 2016
15.12.2017 Statistikat e Sportit 2016
15.12.2017 Fletëpalosja 2017
21.12.2017 Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM3 2017
22.12.2017 Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM3 2017
25.12.2017 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) Nëntor 2017
28.12.2017 Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM3 2017
29.12.2017 Llogaritë Qeveritare TM3 2017