Metadata

| |

Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë

   1. Agjencia e Statistikave të Kosovës - ASK
   1. Divizioni i Statistikave Ekonomike- Sektori i ndërmarrjeve
   1. Valdete Navakazi
   1. Shefe e sektorit për Statistikat afatshkurta të ndërmarrjeve
   1. Rruga “Zenel Salihu” nr 4. 10000 Prishtinë, Kosovë
   1. valdete.navakazi@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 133
   1. Nuk ka numër të faksit në dispozicion. Numri i faksit është i përgjithshëm: +381 38 235 033
   1. Shpërndarja e të dhënave është tremujore.
   1. Njoftimet për shtyp janë on-line në kohën e shpërndarjes së të dhënave. Paraqitet një përshkrim i shkurtër në lidhje me prodhimin industrial.
   1. Publikimet e ASK-së, tabelat dhe materialet për njoftim për shtyp, janë gjithmonë në dispozicion në tri gjuhë: shqip, anglisht dhe serbisht.
   1. ASK nuk ka bazë të dhënash online.
   1. Përdoruesit nuk kanë qasje të drejtpërdrejtë në mikro-të dhënat, por me ligj studiuesit/hulumtuesit dhe institucionet mund të kërkojnë qasje përmes ASK-së.
   1. Nuk janë ne dispozicion.
   1. Metodologjia për statistikat afatshkurta të industrisë është përshkruar në publikim në pjesën e metodologjisë së anketimit http://ask.rks-gov.net.
   1. Asnjë vlerësim për cilësinë nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Asnjë vlerësim për cilësinë nuk është në dispozicion.
   1. Qëllimi kryesor i anketës së ndërmarrjeve industriale është që të paraqesë trendët tremujore në aktivitetet ekonomike (B, C, D dhe E) përmes treguesve ekonomikë, e cila lejon krahasueshmërinë e të dhënave në nivel ndërkombëtar duke pasur parasysh standardet evropiane për statistikat tremujore. Përdoruesi kryesore janë Ministria e Financave, Ministria e Ekonomisë, institucioneve e ndryshme kërkimore, statistikat e llogarive kombëtare dhe sektorë të tjerë brenda ASK-së.
   1. Njëra ndër elementet kryqe për të siguruar cilësinë e të dhënave statistikore është matja e kënaqshmërisë së përdoruesve. Anketa ka për qëllim që të grumbulloj informacion të plotë mbi nevojat dhe kërkesat e përdorueseve dhe shfrytëzuesve të të dhënave zyrtare statistikore. Me anë të kësaj ankete shfrytëzuesit e të dhënave statistikore kanë shprehur mendimet dhe opinionet e tyre lidhur me pikëpamjet statistikore, kanë dhënë këshilla dhe sugjerime lidhur me nevojat e tyre për statistika si dhe për përmirësimin e këtyre të dhënave statistikore në të ardhmen. Kjo anketë është realizuar gjatë konferencës së mbajtur me shfrytëzuesit e të dhënave statistikore, të cilës u janë përgjigjur 11 shfrytëzues të këtyre të dhënave. Pyetësori ka përmbajtur 8 pyetje dhe ka përfshirë tema te ndryshme: përdorimin e të dhënave statistikore, vlerësimi i ASK-së në përgjithësi, vlerësimi i ueb faqes së ASK-së, vlerësimi i cilësisë së të dhënave statistikore, etj. Të dhëna më të hollësishme lidhur me këtë ankete mund gjeni në ueb faqen e ASK-së.
   1. Nuk ka të dhëna të dërguara në Eurostat.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Për krijimin (përcaktimin) e kornizës së mostrës janë shfrytëzuar të dhënat nga regjistri statistikor i bizneseve. Të gjitha ndërmarrjet që kanë deklaruar njërin nga tatimet gjatë viteve referuese për vitet paraprake janë konsideruar aktive. Përzgjedhja e mostrës është bërë në bazë të kriterit ku janë përfshirë të gjitha ndërmarrjet që përfaqësojnë 80% të qarkullimit për aktivitetin përkatës në bazë të Nace Rev2. Numri i ndërmarrjeve të përfshira në anketë është 326 ndërmarrje që merren me prodhimtari industriale. Si gabime kryesore janë mos deklarimi i saktë i qarkullimit nga prodhimi industrial p.sh. biznesi duhet te deklaroj për një tremujor ndërsa ai e paraqet qarkullimin ne total për tërë vitin ku pastaj kur i krahasojmë te dhënat me tremujorin paraprak ose tremujorin e njëjtë te vitit paraprak shohim diferenca te mëdha.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. 15.3.1.1. Mbi-mbulimi – norma, shkalla
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Periudha referuese është tremujore (p.sh.1 tetor - 31 dhjetor 2014). Të dhënat për çdo tremujor publikohen saktësisht pas 85 ditëve nga periudha referuese por kjo mund te ndryshoj varësisht nga ditët e festave apo ditët e vikendit për një apo dy dite.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Vonesa në kohë është 0.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Statistikat i referohen vetëm nivelit kombëtar.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Statistikat afatshkurtra të ndërmarrjeve ekonomike për industri, publikojnë të dhënat e tremujorit të dytë 2014 sipas Nomenklaturës së Veprimtarive Ekonomike (NVE) Rev.2 e cila zëvendëson Nomenklaturën e Veprimtarive Ekonomike (NVE) Rev.1. Në mënyrë që të reflektohen ndryshimet e ndodhura në strukturën e ekonomisë, të gjithë treguesit në këtë tremujor paraqiten me bazë të përditësuar, nga tremujori i parë 2012. Anketa mbulon në mënyrë të përmbledhur aktivitetin e Industrisë. CC2=2014-2012+1=3
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Deri me tani nuk kemi bere ndonjë kombinim apo lidhje e të dhënave me produktet tjera statistikore.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Statistikat kanë koherencë të brendshme
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e rezultateve të Statistikave afatshkurtra të Ndërmarrjeve industriale nga tremujori i parë i viti 2012. Ky hulumtim është pjesë përbërëse e Programit statistikor të ASK–së dhe bazohet në deklarimet e ndërmarrjeve. Kjo anketë me të dhënat që ofron, synon të paraqet ecurinë në industri (B -nxjerrëse, C- përpunuese, D-Furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar dhe E – Furnizimi me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit të mbeturinave) në periudha tremujore, nëpërmjet te cilave kuptohet zhvillimi i ciklit në industri. Rezultatet e këtij hulumtimi në të njëjtën kohë përdoren për nevoja të llogarive kombëtare dhe janë burim i rëndësishëm në përpilimin e Bruto Produktit Vendor me qasjen e prodhimit në baza tremujore.
   1. Në ASK nuk ka politika të rishikimit
   1. Nuk është kryer asnjë rishikim.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Bizneset e përzgjedhura në bazë të mostrës.
   1. Në baza tremujore.
   1. Përmes intervistimit të drejtëpërdrejtë të njësive raportuese
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Përshtatshmëria sezonale ende nuk zbatohet.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. Qëllimi i anketës tremujore të statistikave të industrisë është që të sigurojë të dhëna mbi prodhimin industrial dhe qarkullimin e mallrave të prodhuara. Anketa mbledh të dhëna mbi sasinë e mallrave industriale të prodhuara me TVSH, TVSH-në e llogaritur, numrin e të punësuarve dhe numrin e orëve të punës për periudhën e raportimit. Të dhënat e statistikave të industrisë mund të përdoren për hulumtimin e trendëve aktuale dhe kushtet në tregun e qarkullimit të mallrave industriale, nga pikëpamja e ndryshimeve në qarkullimin e mallrave, si dhe ndryshimeve sezonale.
   1. Statistikat e industrisë bëjnë grumbullimin e të dhënave sipas klasifikimit të aktiviteteve ekonomike NACE Rev.2, të cilat i përkasin sektoreve (B -nxjerrëse, C- përpunuese, D-Furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar dhe E – Furnizimi me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit të mbeturinave).
   1. Statistikat mbulojnë sektorët ekonomik.
   1. Sigurimi i të dhënave mbi prodhimin industrial, numrin e të punësuarve dhe numrin e orëve të punës për periudhën e raportimit.
   1. Ndërmarrjet aktive gjate vitit të fundit kalendarik.
   1. Bazë për përcaktimin e mostrës është RSB dhe janë të përfshira bizneset aktive ne kuadër te sektoreve B,C,D dhe E sipas NACE - Rev.2.
   1. Kosova (niveli kombëtar)
   1. Seritë kohore janë në dispozicion nga viti referues 2013. Periudha referuese është tremujore (p.sh.1 tetor - 31 dhjetor 2014).
   1. Viti 2013=100 si bazë.
   1. Qarkullimi paraqitet në index. Numri i të punësuarve me numra absolut ndërsa ndryshimet në mes të periudhave në përqindje (%).
   1. Statistikat e ndryshme në përgjithësi janë paraqitur në baza tremujore.
   1. Njësitë statistikore, personat fizikë dhe juridikë, pavarësisht nëse kanë personalitet ligjor ose jo, janë të detyruara të japin informacion të plotë, të përditësuar dhe të vërtetë në ASK si dhe prodhuesve të tjerë të statistikave zyrtare në formën e duhur, në kohë dhe pa pagesë të përcaktuar nga prodhuesi i statistikave zyrtare, përkufizuar në nenin 2, Ligji Nr 04/L-036 për STATISTIKAT ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS.
   1. Eurostat: Nuk ka të dhëna për shkëmbim në nivel evropian pasi që Kosova nuk është anëtare në Bashkimin Evropian (BE).
   1. "Agjencia do të sigurojë që të dhënat individuale të mbledhura për qëllime statistikore, të mbledhura nga persona fizikë ose juridikë, apo organet dhe organizatat e administratës publike (më tej "Respodentët"), të trajtohen në mënyrë rreptësishtë konfidenciale dhe të përdoren vetëm për qëllime statistikore. Ligji 04/L-036, Neni 34. "Të gjithë të anketuarit (respodentët) janë të detyruar, në pajtim me ligjin në fuqi, të bashkëpunojnë dhe të ofrojnë të dhëna në kohë dhe me saktësi statistikore në Agjenci, dhe të bashkëpunojnë me Agjencinë për të verifikuar saktësinë e të dhënave të mbledhura. Ligji 04/L-036, Neni 21.
   1. Qasja në të dhënat konfidenciale do t’u lejohet vetëm personave të cilët janë përgjegjës për prodhimin e statistikave zyrtare deri në atë nivel që këto të dhëna janë të nevojshme për prodhimin e statistikave. Neni 37, Ligji Nr 04/L-036.
   1. ASK publikon çdo vit një kalendar paraprak të publikimeve për të gjitha publikimet për vitin aktual. Kalendari është i qasshëm për publikun në faqen e internetit të ASK-së.
   1. http://ask.rks-gov.net/kalendari-i-publikimeve
   1. Politika e përgjithshme është se para publikimit të statistikave në faqen e internetit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës lëshohet një deklaratë për shtyp, e cila është në dispozicion edhe në faqen e internetit, për të informuar përdoruesit dhe mediat. Të gjithë përdoruesit kanë qasje në të dhëna në të njëjtën kohë.