Metadata

| |

Llogaritë Qeveritare

   1. Agjencia e Statistikave të Kosovës - ASK
   1. Departamenti i Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare - Llogaritë Kombëtare
   1. Ilir Mazrekaj
   1. Zyrtar i Llogarive Kombëtare
   1. Rruga “Zenel Salihu” nr. 4. 10000 Prishtinë, Kosovë
   1. ilir.mazrekaj@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 138
   1. Nuk ka numër të faksit në dispozicion. Numri i faksit është i përgjithshëm: +381 38 235 033
   1. Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar llogaritë qeveritare (të hyrat dhe shpenzimet) çdo vit që nga viti 2002. Burimi kryesor statistikor është Ministria e Financave (Thesari) për qeverinë qendrore dhe lokale. Klasifikimi ekonomik është COFOG. Me rastin e përpilimit te Llogarive Kombëtare, llogaritë për qeverinë qendrore dhe lokale janë të koduar në bazë të klasifikimeve te ESA 2010 dhe udhëzuesit të FMN-së.
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. Llogaritë qeveritare paraqesin një pasqyrë të të ardhurave dhe shpenzimeve të Qeverisë së Kosovës në bazë të mbledhjes së të dhënave administrative dhe llogaritjeve të bëra nga ASK. Burimet e të dhënave janë Ministria e Ekonomisë dhe Financave dhe Trusti i Kursimeve Pensionale, si dhe burimet e te dhenave brenda ASK.
   1. Për llogaritë qeveritare janë përdorur klasifikimet e mëposhtme: - ESA 2010 klasifikimi për sektorët dhe transaksionet institucionalë; - COFOG – klasifikimi i te dhenave qeveritare sipas funksionit; -MSFQ2014- Manuali i Statistikave Financiare të Qeverisë 2014.
   1. Statistikat mbulojnë nivelin qendror dhe lokal të qeverisë.
   1. Sigurimi i të dhënave për Sistemit Evropian të llogarive (ESA 2010) dhe manuali për Financa Qeveritare 2014.
   1. Të dhënat nga Thesari (Ministria e Financave) dhe fondi pensional.
   1. Kosova (niveli kombëtar)
   1. Llogaritë Qeveritare vjetore 2002-2014.
   1. Nuk ka indeks të përdorur.
   1. Llogaritja kryesisht bëhet në (000) Euro.
   1. Statistikat e llogarive qeveritare janë paraqitur në baza vjetore, por për përllogaritjen e BPV në baza tremujore, Llogaritë Qeveritare po ashtu llogaritën në baza tremujore.
   1. Njësitë statistikore, personat fizikë dhe juridikë, pavarësisht nëse kanë personalitet ligjor ose jo, janë të detyruara të japin informacion të plotë, të përditësuar dhe të vërtetë në ASK si dhe prodhuesve të tjerë të statistikave zyrtare në formën e duhur, në kohë dhe pa pagesë të përcaktuar nga prodhuesi i statistikave zyrtare, përkufizuar në nenin 2, Ligji Nr. 04/L-036 për STATISTIKAT ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS.
   1. Eurostati, FMN, dhe shfrytëzues të tjerë.
   1. "Agjencia siguron që të dhënat individuale të mbledhura për qëllime statistikore, të mbledhura nga persona fizikë ose juridikë, apo organet dhe organizatat e administratës publike (më tej "Respodentët"), trajtohen në mënyrë rreptësisht konfidenciale dhe përdoren vetëm për qëllime statistikore. Ligji 04/L-036, Neni 34. "Të gjithë të anketuarit (respodentët) janë të detyruar, në pajtim me ligjin në fuqi, të bashkëpunojnë dhe të ofrojnë të dhëna në kohë dhe me saktësi statistikore në Agjenci, dhe të bashkëpunojnë me Agjencinë për të verifikuar saktësinë e të dhënave të mbledhura. Ligji 04/L-036, Neni 21.
   1. Qasja në të dhënat konfidenciale iu lejohet vetëm personave të cilët janë përgjegjës për prodhimin e statistikave zyrtare deri në atë nivel që këto të dhëna janë të nevojshme për prodhimin e statistikave. Neni 37, Ligji Nr. 04/L-036.
   1. ASK publikon çdo vit kalendarin e publikimeve për vitin vijues. Kalendari është i gatshëm për publikun në faqen e internetit të ASK-së.
   1. http://ask.rks-gov.net/kalendari-i-publikimeve
   1. http://ask.rks-gov.net/kalendari-i-publikimeve Politika e përgjithshme është se para publikimit të statistikave në faqen e internetit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës lëshohet një komunikatë për shtyp, e cila është në dispozicion edhe në faqen e internetit, për të informuar përdoruesit dhe mediat. Të gjithë përdoruesit kanë qasje në të dhëna në të njëjtën kohë.
   1. Shpërndarja e të dhënave është në baza vjetore.
   1. Njoftimet për shtyp janë on-line në kohën e shpërndarjes së të dhënave. Paraqitet një përshkrim i shkurtër.
   1. Publikimet e ASK-së, tabelat dhe materialet për njoftim për shtyp, janë gjithmonë në dispozicion në tri gjuhë: shqip, anglisht dhe serbisht.
   1. ASK nuk ka bazë të dhënash online.
   1. Përdoruesit nuk kanë qasje të drejtpërdrejtë në mikro-të dhënat, por me ligj studiuesit/hulumtuesit dhe institucionet mund të kërkojnë qasje përmes ASK-së.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Përshkrimi i burimeve dhe metodave të përdorura për përpilimin e Llogarive Qeveritare është përshkruar në publikim në pjesën e metodologjisë: http://ask.rks-gov.net/llogarite-kombetare/ll-kombetare.
   1. Në kuadër të Projektit IPA (duke fillua nga viti 2009), per çdo vit përgatitet Inventori i Llogarive kombetare, duke perfshi edhe llogaritë qeveritare, i cili dergohet ne Eurostat; si dhe bëhet një vlerësim detaj për cilësinë e Llogarive kombetare dhe qeveritare ne formë dokumenti nga eksperti i caktuar i projektit dhe i njejti poashtu dërgohet në Eurostat.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Në kuadër të Projektit IPA është bërë plotësimi i pyetësorit të vlerësimit për çdo vit që nga viti 2009.
   1. Objektivat kryesore të Llogarive qeveritare janë në radhë të parë sigurimi i të dhënave për Eurostat, FMN, Ministrinë e Financave (MF), Bankën Qendrore të Kosovës (BQK), Organizatat Jo-Qeveritare (OJQ), Universitetin, studentët në Master dhe shkallën PhD), Ambasadat si dhe te gjithë shfrytëzuesve tjerë.
   1. Njëra ndër elementet kyçe për të siguruar cilësinë e të dhënave statistikore është matja e kënaqshmërisë së përdoruesve. Anketa ka për qëllim që të grumbulloj informacion të plotë mbi nevojat dhe kërkesat e përdorueseve dhe shfrytëzuesve të të dhënave zyrtare statistikore. Me anë të kësaj ankete shfrytëzuesit e të dhënave statistikore kanë shprehur mendimet dhe opinionet e tyre lidhur me pikëpamjet statistikore, kanë dhënë këshilla dhe sugjerime lidhur me nevojat e tyre për statistika si dhe për përmirësimin e këtyre të dhënave statistikore në të ardhmen. Kjo anketë është realizuar gjatë konferencës së mbajtur me shfrytëzuesit e të dhënave statistikore, të cilës u janë përgjigjur 11 shfrytëzues të këtyre të dhënave. Pyetësori ka përmbajtur 8 pyetje dhe ka përfshirë tema te ndryshme: përdorimin e të dhënave statistikore, vlerësimi i ASK-së në përgjithësi, vlerësimi i ueb faqes së ASK-së, vlerësimi i cilësisë së të dhënave statistikore, etj. Të dhëna më të hollësishme lidhur me këtë ankete mund gjeni në ueb faqen e ASK-së.
   1. Të dhënat dërgohen në Eurostat dhe FMN.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Të dhënat janë administrative.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. 15.3.2. Gabimi në matje Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Sipas afateve te publikuara në kalendarin e publikimeve, i cili eshte ne web faqen e ASK.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Vonesa në kohë është 0.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Statistikat i referohen vetëm nivelit kombëtar.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Prodhimi i serive kohore.
   1. Nga viti 2002 deri 2014.
   1. Ekziston lidhja logjike ne mes të të dhënave preliminare dhe atyre finale, ne mes të të dhënave mikro dhe atyre te agreguara, ne mes të të dhenave tremujore dhe vjetore.
   1. Nuk ka statistika gjysëmvjetore në dispozicion.
   1. Ekziston koherencë ne mes llogarive kombëtare tremujore dhe vjetore.
   1. Të dhënat kanë koherencë të brendshme.
   1. Varësisht nga ndryshimet ne burimet e te dhenave apo ndryshimit të metodologjisë apo kodeve, të dhënat e llogarive qeveritare gjithmonë rishikohen.
   1. Siç është cekur me lartë, disa herë janë rishikuar.
   1. Shumë herë.
   1. Të dhënat për Llogaritë Qeveritare merren nga: - Publikimet e ASK-së; - Të dhënat administrative; - Nga Ministria e Financave lidhur me të dhënat e buxhetit të shtetit dhe të dhënat e Thesarit.
   1. Mbledhja e të dhënave është tremujore dhe vjetore.
   1. Për të mbledhur të dhëna u përdorën disa metoda: përmes emalit, ueb faqes si dhe nëpërmjet USB-ve.
   1. Pas mbledhjes së të dhënave bëhet kontrolli logjik si dhe krahasimi i të dhënave me periudhat e mëparshme.
   1. Ka raste kur bëhet rregullimi, bazuar në trendet e serive kohore.
   1. Përshtatshmëria sezonale ende nuk zbatohet.
   1. Nuk është në dispozicion.