Metadata

| |

Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve

   1. Agjencia e Statistikave të Kosovës - ASK
   1. Departamenti i Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare - Llogaritë Kombëtare
   1. Xhevrie Fetahu
   1. Shefe e Divizionit të Llogarive Kombëtare
   1. Rruga “Zenel Salihu” nr. 4. 10000 Prishtinë, Kosovë
   1. xhevrie.fetahu@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 134
   1. Nuk ka numër të faksit në dispozicion. Numri i faksit është i përgjithshëm: +381 38 235 033
   1. Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) është përpiluesi kryesor i Llogarive kombëtare dhe është përgjegjëse për metodologjinë dhe klasifikimet, grumbullimin, përpunimin dhe shpërndarjen e të dhënave si dhe plotësimin e nevojave të përdoruesve.
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. Llogaritë kombëtare paraqesin një pasqyrë gjithëpërfshirëse dhe të plotë për të gjitha transaksionet që kanë ndodhur në një periudhë të caktuar kohore si dhe pasqyrojnë një pamje të përgjithshme të ekonomisë në Kosovë. Ato ofrojnë një përshkrim sistematik, të qëndrueshëm dhe statistikor të ekonomisë në përgjithësi dhe të raportit reciprok ndërmjet sektorëve të ndryshëm ekonomik dhe në mes të ekonomisë së përgjithshme dhe pjesës tjetër të botës. Vetë llogaritë në një mënyrë të përmbledhur paraqesin informacione të detajuara, të organizuara në bazë të parimeve dhe perceptimeve lidhur me funksionimin e një ekonomie.
   1. Për të llogaritur BPV janë përdorur klasifikimet e mëposhtme: - ESA 2010 , sistemi evropian i Llogarive Kombëtare dhe SNA 2008; - NACE Rev.2 – klasifikimi i veprimtarive ekonomike; - CPA - Klasifikimi i produkteve sipas aktiviteteve; - COICOP - Klasifikimi i Konsumit Individual Sipas Qëllimit; - COFOG – klasifikimi i te dhenave qeveritare sipas funksionit; - Sistemi i Harmonizuar (HS) dhe Nomenklatura e kombinuar (NK) për import dhe eksport të mallrave; - PRODCOM, klasifikim qe përdoret për industrinë përpunuese dhe në industrinë nxjerrëse; - BEC - Kategoria ekonomike për import dhe eksport.
   1. Statistikat mbulojnë korporatat jo-financiare, korporatat financiare, qeverinë e përgjithshme, ekonomitë familjare dhe institucionet jo-fitimprurëse që iu shërbejnë ekonomive familjare.
   1. Sigurimi i të dhënave sipas Sistemit Evropian të llogarive (ESA 2010) dhe Sistemit të Llogarive Kombëtare (SNA2008).
   1. Njësitë e biznesit, ekonomitë familjare, Qeveria, OJQ-të, të gjitha njësitë financiare.
   1. Kosova (niveli kombëtar)
   1. BPV vjetore me qasjen e shpenzimeve me çmime aktuale dhe konstante 2004 – 2014; BPV tremujore me qasjen e shpenzimeve me çmime aktuale dhe konstante TM1 2010 - TM3 2015.
   1. Nuk ka indeks të përdorur.
   1. BPV ne baza vjetore dhe tremujore llogaritet në milion euro. Pjesëmarrja e komponenteve te BPV - së sipas shpenzimeve është shprehur në %.
   1. Statistikat e llogarive kombëtare janë përllogaritur në baza tremujore dhe vjetore.
   1. Njësitë statistikore, personat fizikë dhe juridikë, pavarësisht nëse kanë personalitet ligjor ose jo, janë të detyruara të japin informacion të plotë, të përditësuar dhe të vërtetë në ASK si dhe prodhuesve të tjerë të statistikave zyrtare në formën e duhur, në kohë dhe pa pagesë të përcaktuar nga prodhuesi i statistikave zyrtare, përkufizuar në nenin 2, Ligji Nr. 04/L-036 për STATISTIKAT ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS.
   1. Eurostat, FMN, BQK, Ministri e Financave dhe shfrytëzues të tjerë.
   1. "Agjencia siguron që të dhënat individuale të mbledhura për qëllime statistikore, të mbledhura nga persona fizikë ose juridikë, apo organet dhe organizatat e administratës publike (më tej "Respodentët"), trajtohen në mënyrë rreptësisht konfidenciale dhe përdoren vetëm për qëllime statistikore. Ligji 04/L-036, Neni 34. "Të gjithë të anketuarit (respodentët) janë të detyruar, në pajtim me ligjin në fuqi, të bashkëpunojnë dhe të ofrojnë të dhëna në kohë dhe me saktësi statistikore në Agjenci, dhe të bashkëpunojnë me Agjencinë për të verifikuar saktësinë e të dhënave të mbledhura, Ligji 04/L-036, Neni 21.
   1. Qasja në të dhënat mikro iu lejohet vetëm personave të cilët janë përgjegjës për prodhimin e statistikave zyrtare deri në atë nivel që këto të dhëna janë të nevojshme për prodhimin e statistikave. Neni 37, Ligji Nr. 04/L-036.
   1. ASK publikon çdo vit kalendarin e publikimeve për vitin vijues. Kalendari është i gatshëm për publikun në faqen e internetit të ASK-së.
   1. http://ask.rks-gov.net/kalendari-i-publikimeve
   1. Politika e përgjithshme është se para publikimit të statistikave në faqen e internetit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës lëshohet një komunikatë për shtyp, për të informuar përdoruesit dhe mediat. Të gjithë përdoruesit kanë qasje në të dhëna në të njëjtën kohë.
   1. Shpërndarja e të dhënave është në baza tremujore dhe vjetore.
   1. Njoftimet për shtyp janë on-line në kohën e shpërndarjes së të dhënave. Paraqitet një përshkrim i shkurtër.
   1. Publikimet e ASK-së, tabelat dhe materialet për njoftim për shtyp, janë gjithmonë në dispozicion në tri gjuhë: shqip, anglisht dhe serbisht.
   1. ASK nuk ka bazë të dhënash online.
   1. Përdoruesit nuk kanë qasje të drejtpërdrejtë në mikro-të dhënat, por me ligj studiuesit/hulumtuesit dhe institucionet mund të kërkojnë qasje përmes ASK-së.
   1. Përshkrimi i burimeve dhe metodave të përdorura për përpilimin e Llogarive Kombëtare është përshkruar në publikim në pjesën e metodologjisë: http://ask.rks-gov.net/llogarite-kombetare/ll-kombetare.
   1. Në kuadër të Projektit IPA (duke fillua nga viti 2009), per çdo vit përgatitet Inventori i Llogarive kombetare, i cili dergohet ne Eurostat; si dhe bëhet një vlerësim detaj për cilësinë e Llogarive kombetare ne formë dokumenti nga eksperti i caktuar i projektit dhe i njejti poashtu dërgohet ne Eurostat.
   1. Në kuadër të Projektit IPA është bërë plotësimi i pyetësorit të vlerësimit për çdo vit që nga viti 2009.
   1. Objektivat kryesore të Llogarive Kombëtare janë në radhë të parë sigurimi i të dhënave për Eurostat dhe FMN, Ministrinë e Financave (MF), Bankën Qendrore të Kosovës (BQK), Organizatat Jo-Qeveritare (OJQ), Universitetin, studentët në Master dhe shkallën PhD), Ambasadat si dhe te gjithë shfrytëzuesve tjerë.
   1. Njëra ndër elementet kyçe për të siguruar cilësinë e të dhënave statistikore është matja e kënaqshmërisë së përdoruesve. Anketa ka për qëllim që të grumbulloj informacion të plotë mbi nevojat dhe kërkesat e përdorueseve dhe shfrytëzuesve të të dhënave zyrtare statistikore. Me anë të kësaj ankete shfrytëzuesit e të dhënave statistikore kanë shprehur mendimet dhe opinionet e tyre lidhur me pikëpamjet statistikore, kanë dhënë këshilla dhe sugjerime lidhur me nevojat e tyre për statistika si dhe për përmirësimin e këtyre të dhënave statistikore në të ardhmen. Kjo anketë është realizuar gjatë konferencës së mbajtur me shfrytëzuesit e të dhënave statistikore, të cilës u janë përgjigjur 11 shfrytëzues të këtyre të dhënave. Pyetësori ka përmbajtur 8 pyetje dhe ka përfshirë tema te ndryshme: përdorimin e të dhënave statistikore, vlerësimi i ASK-së në përgjithësi, vlerësimi i ueb faqes së ASK-së, vlerësimi i cilësisë së të dhënave statistikore, etj. Të dhëna më të hollësishme lidhur me këtë ankete mund gjeni në ueb faqen e ASK-së.
   1. Të dhënat dërgohen në Eurostat dhe FMN.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Të dhënat janë nga të gjitha anketat e ASK dhe hulumtimet tjera si dhe te dhënat administrative. Nuk ka te bëjë asgje me gabimet ne mostra.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Periudha referuese është në baza tremujore (01 korrik – 30 shtator 2015). Afati kohor për publikim është 103 ditë, ndërsa për ato vjetore periudha referuese është vjetore (01 janar – 31 dhjetor 2015). Afati kohor është 307 ditë.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Vonesa në kohë është 0.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Statistikat i referohen vetëm nivelit kombëtar.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Nuk ka ndërprerje të serive kohore.
   1. Nga viti 2004 deri 2014.
   1. Ekziston lidhja logjike në mes të të dhënave preliminare dhe atyre finale, në mes të të dhënave mikro dhe atyre te agreguara, ne mes të të dhenave tremujore dhe vjetore.
   1. Nuk ka statistika gjysëmvjetore në dispozicion.
   1. Ekziston koherencë në mes llogarive kombëtare tremujore dhe vjetore.
   1. Të dhënat kanë koherencë të brendshme.
   1. Varësisht nga ndryshimet në burimet e të dhënave apo ndryshimit të metodologjisë dhe teknikave të reja të përllogaritjes, të dhënat e llogarive kombëtare gjithmonë rishikohen.
   1. Siç është cekur me lartë, disa herë janë rishikuar.
   1. Shumë herë.
   1. Të dhënat për llogaritjen e BPV-së me qasjen e shpenzimeve janë: a) Burimet e të dhënave statistikore: Rezultatet e anketave të kryera nga ASK, si: anketa strukturore e biznesit, anketa e buxhetit të ekonomive familjare (ABEF), Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP), anketa e ekonomive familjare bujqësore (AESHB) dhe publikimet ASK; statistikat e tregtisë së jashtme: importi dhe eksporti i mallrave; indeksi i çmimeve të konsumit (IÇK), indeksi i çmimeve të rodhimit (IÇP), indeksi i çmimeve të ndertimit, indeksi i çmimeve të importit, indekset input -output të bujqësisë të cilat janë përdorur si deflatorë. b) Burimet e të dhënave administrative: Ministria e Financave (të dhënat e buxhetit të shtetit dhe të dhënat e thesarit); Banka Qendrore e Kosovës (të dhënat e bilancit të pagesave), kompanitë e sigurimeve dhe njësitë e tjera financiare; Ministria e Administratës Publike (të dhënat e organizatave jo-qeveritare), Ministria e Bujqësisë, Agjencioni i Veterinarisë etj.
   1. Mbledhja e të dhënave është tremujore dhe vjetore.
   1. Për të mbledhur të dhëna përdoren disa metoda: përmes emalit, ueb faqes si dhe nëpërmjet USB-ve.
   1. Pas mbledhjes së të dhënave bëhet kontrolli logjik si dhe krahasimi i të dhënave me periudhat e mëparshme.
   1. Ka raste kur bëhet rregullimi, bazuar në trendet e serive kohore.
   1. Nuk është në dispozicion.
   1. Përshtatshmëria sezonale ende nuk zbatohet.
   1. Nuk është në dispozicion.