Metadata

| |

Bilanci i Energjisë në Kosovë

   1. Agjencia e Statistikave të Kosovës - ASK
   2. 19/07/2017
   1. Divizioni i Statistikave Ekonomike – Sektori i ndërmarrjeve
   1. Bekim Bojku
   1. Zyrtar për Statistika të Ndërmarrjeve
   1. Rruga “Zenel Salihu” nr. 4. 10000 Prishtinë, Kosovë
   1. bekim.bojku@rks-gov.net
   1. tel: + 381 38 200 31 136
   1. Nuk ka numër të faksit në dispozicion. Numri i faksit është i përgjithshëm: +381 38 235 033
   1. Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin me të dhëna për prodhimin dhe konsumin e thëngjillit, prodhimin dhe konsumin e energjisë, importin dhe eksportin e energjisë si dhe importin dhe eksportin e emergjenteve tjerë. Burimet e të dhënave të shfrytëzuara janë: Korporata Energjetike e Kosovës (KEK), Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike KEDS dhe Statistikat e Tregtisë së Jashtme. Duke u bazuar në kërkesa të vazhdueshme nga shfrytëzues të ndryshëm të brendshëm dhe të jashtëm dhe në bazë të indikatorëve që publikon EUROSTAT-i për statistika energjetike, kemi prezantuar të dhëna me interes. Qëllimi i publikimit është që të vejë në dukje tendencën e zhvillimit të këtij sektori.
   1. 20/11/2015